>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: یک مطالعه کیفی  
   
نویسنده فردوسی مسعود ,مولوی طالقانی یاسمین
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1398 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:240 -254
چکیده    زمینه و هدف: ترویج و نهادینه ساختن فرهنگ کارآفرینی در نظام سلامت از مهمترین مولفه‌های توسعه کارآفرینی و موفقیت اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396 انجام شد.روش پژوهش: این پژوهش کیفی کاربردی در سال 1396 انجام گرفت. در ابتدا 10 نفر از صاحب نظران حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. سپس از روش دلفی برای نقد و اولویت بندی عوامل استفاده شد. برای تحلیل داده‌های کیفی از روش تحلیل چارچوبی با نرم افزار 10max qda و برای تحلیل داده‌های فاز دلفی از آمار توصیفی به کمک نرم افزار spss 22 استفاده شد.یافته‌ها: در فاز اولیه، با تجزیه و تحلیل داده‌ها، 3 طبقه (بسترسازی، هدایت و عملیات و تثبیت و نهادینه سازی) و 15 زیر طبقه استخراج شد. سپس در فاز دلفی، 12 عامل به عنوان عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در حوزه سلامت تایید شدند. مهمترین عوامل در توسعه کارآفرینی، عوامل توانمندسازی نیروهای کاری، مشتریان و ذی‌نفعان و جذب سرمایه‌های درونی و خارجی برای راه اندازی کسب و کار با میانگین نسبی 4/73 بود.نتیجه‌گیری: در راهبردهای توسعه کارآفرینی در حوزه سلامت، به سیاستگذاران توصیه می‌شود که اقدامات و تصمیم گیری‌های آن‌ها براساس راهبردهای مبتنی بر تفکیک عوامل شناسایی شده باشد، به صورتی‌که بر مبنای شرایط محیطی و منابع جاری به ارتقای فرصت‌ها و پیامدهای کارآفرینی منجر گردد.
کلیدواژه کارآفرینی، سلامت، توسعه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران
پست الکترونیکی yasamin_molavi1987@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved