>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه سرمایه گذاری جمعی عاطفی با بهزیستی روان شناختی با توجه به نقش سرمایه عاطفی در پرستاران  
   
نویسنده عنایتی مهناز ,گل‌پرور محسن‌
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1397 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:69 -79
چکیده    زمینه و هدف: سرمایه گذاری جمعی عاطفی و سرمایه عاطفی 2 سازه نوین مثبت نگر هستند که می توانند پیامدهای مثبتی را برای سلامت روانی و جسمی پرستاران به همراه آورند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه سرمایه گذاری جمعی عاطفی با بهزیستی روان شناختی در پرستاران با توجه به نقش میانجی سرمایه عاطفی اجرا شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر، یک مطالعه از نوع همبستگی است که در بیمارستان امین اصفهان انجام شد. 218 نفر از پرستاران این بیمارستان وارد مطالعه شدند. داده های مورد نیاز توسط پرسشنامه های سرمایه گذاری جمعی عاطفی، سرمایه عاطفی و مقیاس بهزیستی روان شناختی جمع آوری و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگو سازی معادله ساختاری تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین سرمایه گذاری جمعی عاطفی با سرمایه عاطفی و بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت و معنی دار (0/01>p) و بین سرمایه عاطفی با بهزیستی روان شناختی نیز رابطه مثبت و معنی دار (0/01>p) وجود دارد. نتایج مدل سازی معادله ساختاری و تحلیل میانجی (واسطه ای) نشان داد که سرمایه عاطفی متغیر واسطه (میانجی) کامل در رابطه سرمایه گذاری جمعی عاطفی با بهزیستی روان شناختی است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد با تمرکز بر سرمایه گذاری جمعی عاطفی در محیط های بیمارستانی، می توان به 2 هدف ارزشمند دست یافت؛ یکی ارتقاء سرمایه عاطفی و سپس ارتقاء بهزیستی روان شناختی پرستاران.
کلیدواژه سرمایه گذاری جمعی عاطفی، سرمایه عاطفی، بهزیستی روان شناختی، پرستار
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی, گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی, گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی, ایران
پست الکترونیکی drmgolparvar@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved