>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستان برای بهینه کاوی؛ یک مطالعه کیفی  
   
نویسنده جهانبخش مریم ,رئیسی احمدرضا ,جواهری کیان الهام
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1397 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:17 -32
چکیده    زمینه و هدف: برای داشتن یک سیستم اطلاعات بهینه در بیمارستان، باید شاخص های عملکردی مورد نیاز برای ارزیابی آن را شناخت. زیرا تعریف شاخص های عملکردی مناسب، یکی از اصول مهم در بهینه کاوی است. این مطالعه با هدف شناسایی شاخص های بهینه کاوی عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستان انجام شده است.روش پژوهش: مطالعه حاضر، مطالعه ای کیفی از نوع تحلیل محتوا می باشد که در سال 1396-1395 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کارشناسان واحد فن آوری اطلاعات بیمارستان و فرابری داده ها در بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران (110 نفر ) بود. پژوهش حاضر در 3 مرحله از طریق مصاحبه و بحث گروهی متمرکز انجام گردید. در مرحله اول مرور متون به منظور گردآوری شاخص های بهینه کاوی سیستم اطلاعات بیمارستان صورت پذیرفت. سپس در مرحله دوم با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی، به صورت هدفمند افراد خبره انتخاب شده و از طریق مصاحبه با آن ها شاخص های عملکردی شناسایی شد. روش تحلیل داده ها در قسمت مصاحبه به صورت تحلیل کیفی محتوایی صورت گرفت. نتایج مرحله سوم حاکی از تایید محورها و زیر محورهای شناسایی شده در مرحله اول و دسته بندی شاخص ها بود. یافته ها: شاخص های شناسایی شده برای بهینه کاوی و سنجش عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستان به 9 محور اصلی و 121 زیر محور در 3 گروه کلیدی ساختار، فرایند و نتایج دسته بندی شدند. نتیجه گیری: می توان از نتایج این تحقیق به عنوان پایه و اساسی برای بهبود کیفیت در فرایند ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستان استفاده نمود و با برنامه ریزی برای بهبود شاخص ها، انتظار ارتقاء کیفیت و بهره وری در سیستم را داشت.
کلیدواژه شاخص‌ عملکرد، سیستم اطلاعات بیمارستان، بهینه کاوی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت, گروه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved