>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه بین کارگروهی پرستاران و ایمنی بیمار در بخش‌های مراقبت ویژه و جراحی بیمارستان‌های منتخب استان گیلان  
   
نویسنده ترکاء بیدختی مهدیه ,حاجی‌نبی کامران ,جهانگیری کتایون
منبع راهبردهاي مديريت در نظام سلامت - 1397 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:33 -43
چکیده    زمینه و هدف: ایمنی بیمار به عنوان یک موضوع بسیار مهم و حیاتی در نظام های سلامت کشورهای مختلف به شمار می آید. کار گروهی و ارتباطات در پیشگیری و کاهش خطاهای پزشکی بسیار مهم هستند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین کار گروهی پرستاران و ایمنی بیمار در بخش های مراقبت ویژه و جراحی بیمارستان های منتخب استان گیلان انجام شده است.روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع تحلیلی بود که در سال 1395 در 30 بیمارستان منتخب استان گیلان انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و جراحی (600 نفر) و مسئولین ایمنی 30 بیمارستان منتخب بودند. داده های کار گروهی توسط پرسشنامه ارزیابی کار گروهی و داده های ایمنی بیمار نیز با استفاده از چک لیست استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار جمع آوری گردید و با استفاده از آزمون اسپیرمن و به کمک نرم افزار spss 16 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته ها: طبق نتایج این مطالعه بین ایمنی بیمار و کارگروهی پرستاران ارتباط معنی دار 0/05 > p وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معنی دار کار گروهی با ایمنی بیمار، سرمایه گذاری این مراکز در جهت افزایش فرهنگ کار گروهی، می تواند از وارد آوردن آسیب ها و عوارض احتمالی جدی به بیماران جلوگیری نموده و برای بیمارستان ها بازگشت سرمایه را نیز به همراه داشته باشد..
کلیدواژه ایمنی بیمار، کار گروهی، بیمارستان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده سلامت, گروه سلامت در حوادث و بلایا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved