>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه کیفی داده های امواج ناشی ازباد درسواحل جزیره فارور  
   
نویسنده پورشیخی حسین ,نجارپور محمد علی ,اشتری لرکی امیر
منبع هيدروفيزيك - 1395 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:13 -23
چکیده    هدف از این تحقیق، مقایسه کیفی داده‌های امواج ناشی از باد در برآورد پارامترهای موج در دهانه تنگه‌هرمز در منطقه فارور است. بدین منظور ابتدا اطلاعات باد منطقه سازمان هواشناسی و اطلاعات موج اندازه‌گیری شده مربوط به سال 2010 تهیه شد. با استفاده از  داده ‌های باد؛ پارامترهای ارتفاع و دوره تناوب امواج منطقه را از سه روش تجربی smb ، spm  و cem پیش‌بینی نموده، سپس مقادیر به‌دست‌آمده با ارتفاع و دوره تناوب امواج اندازه‌ گیری شده در منطقه مقایسه شد. همچنین داده ‌های باد منطقه مورد مطالعه را از مدل ecmwf (سایت هواشناسی اروپایی) تهیه نموده و با استفاده از اطلاعات باد حاصل مجدداً ارتفاع و دوره‌ تناوب موج منطقه بر اساس سه روش تجربی یادشده، پیش‌بینی و مقادیر حاصل ‌ با ارتفاع و دوره تناوب واقعی منطقه مقایسه شد. با برآورد ارتفاع موج قبل از نقطه شکست بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده با داده‌های مختلف، میزان انرژی موج حاصله از آن‌ها برای تبدیل به انرژی الکتریکی با یکدیگر مقایسه شد. درنتیجه‌گیری کلی، کیفیت داده ‌های باد سازمان هواشناسی منطقه در برآورد ارتفاع موج از روش تجربیsmb) ) و دوره‌ تناوب موج با روش spm)(نزدیکی بیشتری با داده‌های واقعی منطقه موردمطالعه داشته و می ‌توان از این داده‌ ها در تبدیل انرژی موج به انرژی الکتریکی استفاده نمود. بیشترین ارتفاع موج قبل از نقطه شکست در حدود 0/71متر و عمق در نقطه شکست در حدود 0/91متربه‌دست آمد.
کلیدواژه امواج ناشی از باد، انرژی موج، مدل Ecmwf، ارتفاع موج، روش های تجربی
آدرس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, ایران
پست الکترونیکی amir70@gmail.com
 
   Qualitative Comparison of Wind Wave Data at the Faror Coasts  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved