>
Fa   |   Ar   |   En
   مبانی نظری هنرهای تجسمی   
سال:1399 - دوره: - شماره:9


  tick  آموزش هنر جامعه محور: پدیدار شناسی چالش‌های آموزشِ هنرِ مبتنی بر هنرهای جوامع محلی(مورد مطالعه: عروسک‌های آیینی) - صفحه:78-90

  tick  بازآفرینی صورت و ساختار نقاشی ایرانی در رمان نام من سرخ - صفحه:38-52

  tick  بررسی رفتار اجتماعی و ترجیحات احساسی خریداران فرش ماشینی در رابطه با طرح و رنگ با استفاده از مهندسی کانسی - صفحه:105-118

  tick  بررسی زیبایی شناسی نور در قلمرو سبک تِنِبریسم (از اوائل قرن15م تا به امروز) - صفحه:4-20

  tick  تبیین نقش اخلاق در هنر و تاثیرآن بر مخاطب - صفحه:68-77

  tick  تحلیل بینامتنی نشان خطی مربع درخطوط ایلامی و دست‌بافتههای معاصر ایرانی - صفحه:91-104

  tick  تحلیل نشانه‌شناسی تصویر ناصرالدین شاه بر سطح نخستین اسکناس ایران(به‌مثابه یک متن تصویری و بُعدی نوین از ابعاد گرافیک ایران) - صفحه:134-143

  tick  کارکرد نشانه ها در نام های تجاری پوشاک عصر پسامدرن (هویت ساز یا هویت زدا؟ ) - صفحه:144-155

  tick  مطالعه‌ای بر بازتاب انواع نمایش‌ها در نگارگری عصر صفوی - صفحه:53-67

  tick  نمادشناسی نقش شیر بالدار در ایران و چین - صفحه:21-37

  tick  نمود و تطیبق تزیینات معماری گنبد سلطانیه زنجان در منتخبی از نگاره‌های شاهنامه بزرگ ایلخانی(دموت) در دوره ایلخانی - صفحه:156-168

  tick  نگاهی به تاثیر ساختارشکنی دریدا بر نقد مرگ مولف « با تحلیل کارکرد آینه در سازه‌های هنری» - صفحه:119-133
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved