>
Fa   |   Ar   |   En
   حذف فلز سنگین روی از محلول آبی به کمک جلبک Corticata Gracilaria  
   
نویسنده حیدری کمال ,جعفری داریوش ,بابایی ناهید ,اسفندیاری مرتضی
منبع پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر - 1399 - دوره : 4 - شماره : 1 - صفحه:43 -51
چکیده    در مطالعه حاضر، برای بازیابی و حذف فلز سنگین روی از محلول آبی برای اولین بار از جلبک قرمز دریایی گراسیلاریا کورتیکاتا(gracilaria corticata) به عنوان استفاده شده و مطالعه تعادلی فرآیند انجام گرفت. در این بررسی اثر پارامترهای مهمی نظیر ph اولیه محلول، مقدار جاذب و زمان تماس بر بازدهی جذب فرآیند بررسی شد. به منظور بررسی رفتارهای تعادلی فرآیند از مدل های ایزوترم جذب دو پارامتری لانگمویر و فرندلیچ برای مدل سازی میزان جذب فلز روی توسط جلبک گراسیلاریا کورتیکاتا استفاده گردید. نتایج نشان داد که با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده، ایزوترم فرندلیچ نسبت به لانگمویر عملکرد بهتری در برازش داده های آزمایشی جذب فلز روی توسط جلبک دارد. بالاترین ضریب همبستگی به صورت نقطه به نقطه برای درصد جذب مربوط به مقدار جاذب g/ml 3 با زمان تماس min 360 و 7=ph و پایین ترین ضریب همبستگی به صورت نقطه به نقطه درصد جذب مربوط به مقدار جاذب g/ml 4 با زمان تماس min 360 و 7=ph تعیین شد. اما به صورت فشرده بالاترین درصد جذب مربوط به مقدار جاذب g/ml 4 با زمان تماس min 420 و ph=9 و پایین ترین درصد جذب مربوط به مقدار جاذب g/ml 2 با زمان تماس min 300 و ph=5 تعیین شد. ماکزیمم درصد جذب تعیین شده برای جلبک قرمز گراسیلاریا کورتیکاتا mg/g 76.875 و مینیمم جذب mg/g 49.225 تعیین شد.
کلیدواژه یون روی، جذب سطحی، جلبک گراسیلاریا کورتیکاتا، محلول آبی، رفتار تعادلی
آدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوشهر, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوشهر, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوشهر, گروه منابع طبیعی و شیلات, ایران, دانشگاه بجنورد, گروه مهندسی شیمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved