>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر چارچوب های فلزی- آلی Mil-53 بر عملکرد غشا شبکه ترکیبی Pebax/Peg در جداسازی Co2/Ch4  
   
نویسنده علیزاده غلامرضا ,عابدینی رضا ,رحیم پور احمد ,خیرطلب مینا
منبع پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر - 1398 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:69 -79
چکیده    در این مطالعه به بررسی غشاهای شبکه ترکیبی سه جزئی متشکل از pebax reg;1657، peg200 و چارچوب های mil53(al) در جداسازی گاز co2 پرداخته شد و اثرات ناشی از درصدهای وزنی متفاوت peg200 و mil53(al) در شبکه پلیمر pebax بر ساختار، تراوایی گاز و انتخاب‌پذیری غشاها مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی ساختاری، میزان بلورینگی و خواص حرارتی غشاهای ساخته شده، به ترتیب از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem)، آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی (dsc) و آزمون گرماوزن سنجی (tga) استفاده شد. همچنین آزمون طیف سنجی مادون قرمز (ftir) جهت بررسی پیوندهای ایجاد شده در ساختار غشاها مورد استفاده قرار گرفت. در تصاویر میکروسکوپی، پخش مناسب ذرات در شبکه پلیمر و سطح یکپارچه غشاها قابل رویت بوده که نشان از ساختاری مناسب و تا حد امکان عاری از عیوب می باشد. نتایج آزمون‌های حرارتی حاکی از افزایش بلورینگی و دمای گذر شیشه‌ای در ازای افزودن ذرات mil53 بوده است. تراوایی گازهای خالص دی‌اکسید کربن و متان در دمای °c30 و در محدوده فشاری 2 تا bar 10در غشاهای pebax خالص، pebax/peg و pebax/peg/mof مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتایج گازتراوایی نشان داد، در فشار bar 10، تراوایی گاز دی‌اکسید کربن از barrer 133.6 در غشای خالص به barrer 311.7 (به میزان 134%) در غشای حاوی 10 درصد وزنی mil53 افزایش یافت.
کلیدواژه Pebax®1657، غشا شبکه ترکیبی، Pebax®1657، چارچوب آلی-فلزی، جداسازی گاز
آدرس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, دانشکده مهندسی شیمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved