>
Fa   |   Ar   |   En
   افزایش هدایت گرمایی بلادر و محاسبه تاثیر آن بر تغییرات دمایی تایر در فرایند پخت  
   
نویسنده شیوا مهدی ,لاخی محمد ,سلیمانی رباط احمد
منبع پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر - 1398 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:93 -105
چکیده    در این پژوهش استفاده از پودر حاوی آلومینا و سولفات آلومنیوم تولید شده بر هدایت گرمایی فرمول لاستیک بیوتیل پرشده با دوده مورد استفاده در آمیزه بلادر پخت تایر مورد مطالعه قرار گرفته است. پرکننده فوق به مقدار 1.5 قسمت وزنی به آمیزه بلادر افزوده شد. آمیزه ها در مخلوط کن داخلی تهیه و رفتار پخت، خواص مکانیکی، زمانمندی و خواص هدایت حرارتی آنها اندازه گیری گردید. برای تعیین ضریب نفوذ حرارتی لاستیک از روش غوطه ور سازی نمونه با ابعاد مشخص در حمام روغن و شبیه سازی کامپیوتری انتقال حرارت با استفاده از یک رویکرد حدس و خطا استفاده شد. مشاهده شد ضریب نفوذ حرارتی آمیزه فوق از متوسط 1*10-7 m2/s به متوسط 1.3*10-7 m2/sافزایش می یابد، بدون آنکه خواص مکانیکی و زمانمندی این آمیزه تغییر چندانی کند. در ادامه با انتخاب یک هندسه ساده شده از نیمرخ تایر در شرایط نزدیک به شرایط پخت تایر و با شبیه سازی رفتار انتقال حرارت دو بعدی در نرم افزار abaqus تاثیر این افزایش در ضریب نفوذ حرارتی بلادر بر تغییرات دمایی قسمتهای داخلی تایر مورد مطالعه قرار گرفت. مشاهده شد دمای نقاط مختلف تایر با افزایش در هدایت گرمایی لاستیک بلادر تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش می یابد، لذا پتانسیل مناسبی برای کاهش زمان پخت تایر فراهم آورده می شود.
کلیدواژه بلادر، پخت ناهمدما، ضریب نفوذ حرارتی، تاریخچه دما-زمان، آلومینا، رویه تایر
آدرس دانشگاه صنعتی بیرجند, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه بیرجند, گروه مهندسی مکانیک, ایران, شرکت کویر تایر, اداره تکنولوژی و تحقیقات, ایران
پست الکترونیکی a_soleymani@kavirtire.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved