>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه عملکرد ماده فعال سطحی زیستی تولید شده (رامنولیپید) و مواد فعال سطحی متداول (Ctab، Dtab، Sds و Sdbs) در ازدیاد برداشت نفت  
   
نویسنده خادم الحسینی رسول ,جعفری آرزو ,موسوی محمد ,منطقیان مهرداد
منبع پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر - 1398 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:69 -80
چکیده    در سالیان اخیر مطالعات زیادی در مورد استفاده از مواد فعال سطحی در زمینه افزایش برداشت از مخازن نفتی انجام شده است؛ ولی تا کنون تحقیقات اندکی در مورد مقایسه عملکرد مواد فعال سطحی زیستی و شیمیایی صورت گرفته است که عموماً شامل مقایسه عملکرد ماده فعال سطحی زیستی با ماده فعال سطحی شیمیایی بوده و مطالعات جامعی در این زمینه انجام نشده است. لذا در این تحقیق کارایی انواع مواد فعال سطحی با تزریق در میکرومدل شیشه ای بررسی شد. با کشت سویه سودوموناس آئروژینوزا hak01 در محیط کشت تخصصی، ماده فعال سطحی زیستی رامنولیپیدی تولید، جداسازی و شناسایی شد و پایداری آن در محیط شور بررسی گردید. سپس محلول این ماده به همراه محلول مواد فعال سطحی sds، sdbs، ctab و dtab ( در غلظت بحرانی میسل) در آزمون های سیلابزنی میکرومدل استفاده شدند. در این تحقیق برای نخستین بار کارایی رامنولیپید تولیدی در ازدیاد برداشت نفت بررسی شد. از آزمون های گرانروی، کشش سطحی و بین سطحی و همچنین آزمون زاویه تماس برای برررسی مکانیسم های حاکم بر فرایند استفاده شد. استفاده از مواد فعال سطحی فوق سبب افزایش میزان برداشت نفت در مقایسه با سیلاب زنی آب گردید. رامنولیپید، sdbs وsds به ترتیب با 40%، 36% و 34% بازدهی، بیشترین میزان برداشت را به خود اختصاص دادند. رامنولیپید تولیدی با کاهش کشش سطحی آب بهmn/m 28 عملکرد بهتری در مقایسه با سایر مواد فعال سطحی داشت. همچنین این مواد سبب تغییر ترشوندگی از حالت نفت دوست به آب دوست شدند؛ به طوری که رامنولیپید با تغییر زاویه تماس از 106 به 6، 94.3% تغییر، بهترین عملکرد را در بین مواد فعال سطحی فوق داشت. sdbs، sds، ctab و dtab به ترتیب با 92.7%، 92.0%، 88.9% و86.6% تغییر در رده های بعدی قرار گرفتند. کاهش کشش بین سطحی و تغییر ترشوندگی، سازوکارهای اصلی حاکم بر فرایند بودند. بر اساس نتایج به دست آمده رامنولیپید تولید شده از توانایی بالایی در زمینه برداشت نفت برخوردار بوده و موثرتر از سایر مواد فعال سطحی در این زمینه عمل کرد.
کلیدواژه ازدیاد برداشت نفت، ماده فعال سطحی، ماده فعال سطحی زیستی، رامنولیپیدکشش سطحی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی شیمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved