>
Fa   |   Ar   |   En
   سنتر نانوکاتالیست Hzsm-5 با خواص بهبود یافته فیزیک-وشیمیایی به روش سونوشیمیایی  
   
نویسنده گرزین فاطمه ,توفیقی داریان جعفر ,یاری پور فریدون ,موسوی سید محمد
منبع پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر - 1397 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:33 -52
چکیده    در این تحقیق، به منظور تهیه نانو کاتالیست hzsm-5 از سنتر سونوشیمیایی استفاده شده است. مهمترین متغیر های موثر در فرآیند فراصوت شامل توان فراصوت، زمان تابش دهی و دمای محلول بررسی شد. برای بررسی تاثیر برهم کنش متغیر ها بر روی بلورینگی نسبی و اندازه متوسط کریستال از روش طراحی مرکب مرکزی استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش توان فراصوت، زمان تابش و دمای صوت دهی، میزان بلورینگی نسبی، افزایش و اندازه کریستال، کاهش پیدا می کند. حداکثر بلورینگی نسبی و حداقل اندازه متوسط کریستال ها به ترتیب برابر با 55.51 درصد و nm 62.37 تحت شرایط بهینه ی توان فراصوت برابر با w 231، زمان تابش دهی min 21.18 و دمای محلول °c 42.68 به دست آمد. نتایج نشان می دهد که روش سونوشیمیایی به شکل قابل توجهی بلورینگی نسبی را افزایش و اندازه ی کریستال های کاتالیست را در زمان های سنتز کوتاه تر، کاهش داده است. روش هیدروترمال، کاتالیستی با بلورینگی کامل و اندازه متوسط کریستالی nm 893 در min 120 و h 48 کریستالیزاسیون تولید می کند، در حالی که کاتالیست سنتز شده به روش فراصوت، با صوت دهی در حدود min 21 و حدود h 4 کریستالیزاسیون دارای 55.51 درصد بلورینگی و اندازه متوسط کریستالی nm 62.37 می باشد. از سوی دیگر، هیچگونه فاز hzsm-5 در روش هیدروترمال با زمان پیرسازی 120 دقیقه و h 4 کریستالیزاسیون در اتوکلاو تشکیل نمی شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با استفاده از روش فراصوت به جای استفاده از مرحله پیرسازی می توان نانوکاتالیست با کریستال کوچکتر، بلورینگی و سطح بالاتر در مدت زمان کریستالیزاسیون کمتر به دست آورد.
کلیدواژه نانوکاتالیزور، روش سونوشیمیایی، توان فراصوت، زمان تابش فراصوت، دمای فراصوت دهی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی شیمی, گروه فرایند, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی شیمی, گروه فرایند, ایران, شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی, گروه تحقیقاتی کاتالیست, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی شیمی, گروه بیوتکنولوژی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved