>
Fa   |   Ar   |   En
   خاصیت ضد میکروبی کمپوزیت کیتوزان با بنتونیت اصلاح شده علیه باکتری ائروموناس هیدروفیلای بیماریزای آبزیان  
   
نویسنده شکوه سلجوقی ظهیر ,فرهادیان امیدوار ,رمضانیان نوید
منبع پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر - 1397 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:75 -87
چکیده    کنترل بیماری های باکتریایی ماهیان همواره یکی از مهمترین مشکالت آبزی پروران در طی سال های اخیر بوده است. از این رو، استفاده از ترکیبات ضد میکروبی جدید با حداقل عوارض مرسوم گردیده است. در این پژوهش با استفاده از روش اسیدی گرمایی ساختار بنتونیت اصاح گردید، سپس مبادرت به ساخت هیبرید کیتوزان و بنتونیت اصاح شده گردید. ساختار ترکیبات با استفاده از روش طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (ftir )،میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی(se-mfe )و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (edx )مطالعه گردید. مطالعه ضد باکتریایی ترکیبات بر باکتری گرم منفی آئروموناس هیدروفیا در شرایط آزمایشگاهی با دو روش دیسکی و مایکرودایلوشن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج روش دیسکی نشان داد که ترکیبات ساخته شده دارای خاصیت ضد باکتریایی در شرایط آزمایشگاهی علیه باکتری آائروموناس هیدروفیا بودند. بنتونیت اصاح شده با روش اسیدیگرمایی دارای قطر هاله عدم رشد برابر با 0.11± 11.16 و هیبرید کامپوزیت کیتوزانی برابر با 0.12±8.54 بود. برای تعیین قدرت ضدمیکروبی (mic و mbc )از روش مایکرودایلوشن و شمارش کلونی در محیط کشت اگار استفاده گردید. نتایج نشان داد که ترکیب اصاح شده با روش اسیدی گرمایی دارای mbc به میزان 28.57 و 14.28 میلی گرم بر لیتر برای باکتری آئروموناس هیدروفیا در ده دقیقه و سی دقیقه بودند. برای کامپوزیت کیتوزان و بنتونیت اصاح شده دارای mbc به میزان 14.28 میلی گرم بر لیتر برای باکتری آئروموناس هیدروفیا در ده و سی دقیقه بودند. نتایج نشان داد که ترکیبات اصاح شده بنتونیتی و کامپوزیتی ساخته شده دارای اثرات ضد میکروبی قوی بوده و قابلیت حذف عوامل بیماریریزا را در شرایط آزمایشگاهی داشته و می توانند به عنوان ترکیبات جدید به منظور کنترل عوامل بیماریزا در سیستم های پرورشی مورد استفاده قرار گیرند.
کلیدواژه کمپوزیت کیتوزان، بنتونیت، روش اسیدی- گرمایی، آئروموناس هیدروفیلا، خاصیت ضد میکروبی
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه شیمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved