>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی سامانه دارویی آهسته رهش 5 - فلوئوراسیل با استفاده از نانوذرات مغناطیسی کیتوسان در ماتریس گلیسرول مونولئات  
   
نویسنده عسگرزاده مریم ,شهسواری شاداب ,وزیری یزدی علی ,منیری الهام
منبع پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر - 1397 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:45 -56
چکیده    هدف پژوهش: دارورسانی آهسته رهش داروی 5-فلورویوراسیل به عنوان داروی ضد سرطان سینه، با استفاده از نانوذرات مغناطیسی کیتوسان که درون ماتریس گلیسرول-مونولئات پوشش داده شده، مورد بررسی قرار گرفت. روش: در این مطالعه ابتدا نانوذرات مغناطیسی کیتوسان سنتز شده سپس دارو بر روی نانوذرات مغناطیسی بارگذاری شد. در ادامه متغیرهای ph ، زمان تماس و غلظت های اولیه دارو به منظور بررسی فرایند جذب سطحی دارو مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نانوذرات مغناطیسی حاوی دارو در ماتریس گلیسرول مونولئات سنتز شدند. نتایج: نتایج نشان داد اندازه ذرات مغناطیسی سنتز شده در محدوده نانومتر است. طیف سنجی مادون قرمز حاکی از وجود نانوذره به همراه دارو در شبکه گلیسرول مونولئات بود. داده های وزن سنجی حرارتی نشان دهنده جذب بالای ذرات آهن بر روی کیتوسان است. همچنین تحلیل خواص مغناطیسی، نشان داد که نانوذرات کیتوسان به خوبی مغناطیسی شدند. تصاویر میکروسکوپ قطبیده، فاز لایه ای برای نمونه های با نسبت وزنی 2/ 0 و 3/ 0 و فاز مکعبی برای نمونه با نسبت وزنی 4/ 0 را نشان داد. همچنین مطالعه رهایش دارو در محیط برون تنی، میزان %90 در طول 30 ساعت را نشان داد. نتیجه گیری: نانوذرات مغناطیسی کیتوسان در ماتریس گلیسرول مونولئات تهیه شده در شرایط بهینه با ساختار کروی و پایداری حرارتی بالا، می تواند به عنوان حاملی مناسب برای مصارف دارویی و به ویژه داروی 5-فلورویوراسیل به کار رود.
کلیدواژه آهسته رهش، کیتوسان، گلیسرول مونولئات، نانوذرات مغناطیسی، 5-فلوئوراسیل
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مهندسی شیمی و نفت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, گروه مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا, گروه شیمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved