>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر پرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر ارزن (Panicum Miliaceum) در شرایط تنش خشکی و شوری  
   
نویسنده اسکندری حمداله ,عالی زاده امرایی اشرف
منبع پژوهش هاي بذر ايران - 1393 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:46 -55
چکیده    اثر پیش تیمار بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ارزن در شرایط تنش خشکی و شوری در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل سه عاملی بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. عامل اول پرایمینگ بذر (شاهد، پیش تیمار آب و پرایمینگ با نیترات پتاسیم)، عامل دوم تنش خشکی و شوری (اعمال شده با پلی اتیلن گلیکول 6000 و کلرید سدیم) و عامل سوم سطوح پتانسیل اسمزی (صفر، 3/0، 6/0، 9/0 و 2/1 مگاپاسکل) بود. نتایج نشان داد که جوانه زنی بذر ارزن تحت تاثیر کاهش پتانسیل اسمزی قرار گرفت. به طوری که با کاهش پتانسیل اسمزی، عملکرد جوانه زنی نیز کاهش یافت. پاسخ جوانه زنی بذر ارزن در شرایط تنش خشکی و شوری متفاوت بود. به طوری که بذور در تمامی غلظت های کلرید سدیم جوانه زدند؛ اما در شرایط تنش خشکی، جوانه زنی بذور پیش تیمار نشده و پرایمینگ شده با نیترات پتاسیم، از پتانسیل اسمزی 6/0 مگاپاسکال و کمتر، متوقف شد. به عبارت دیگر، اثر تنش خشکی بر کاهش جوانه زنی بیشتر از تنش شوری بود. با این حال، هر دو روش پرایمینگ (آب و نیترات پتاسیم) عملکرد جوانه زنی بذر ارزن را در شرایط تنش خشکی و شوری بهبود بخشیدند که در این مورد اثر پیش تیمار آبی بیشتر از پیش تیمار با نیترات پتاسیم بود.
کلیدواژه پرایمینگ، تنش، رشد گیاهچه، جوانه‌زنی
آدرس دانشگاه پیام نورمرکز تهران, گروه کشاورزی, ایران, دانشگاه پیام نورمرکز تهران, گروه کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved