>
Fa   |   Ar   |   En
   کمی‌ سازی سبزشدن بذرهای کلزای خودرو و خردل وحشی تحت تاثیر عمق دفن شدن  
   
نویسنده سلطانی الیاس ,سلطانی افشین ,گالشی سراله ,قادری فر فرشید ,زینلی ابراهیم
منبع پژوهش هاي بذر ايران - 1393 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:1 -10
چکیده    هدف از این تحقیق بررسی اثر عمق دفن شدن بر سبزشدن گیاهچه کلزای خودرو و خردل وحشی و کمی سازی آن بود. به این منظور، بذرهای این دو گونه در 12 عمق مختلف 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12، 15، 20 و 30 سانتی متر و با 4 تکرار در خاک دفن شدند و سبزشدن گیاهچه ها به صورت روزانه ثبت شد. نتایج نشان داد که در عمق دفن شدن 1 تا 9/2 سانتی متر، درصد سبزشدن کلزا حدود 98 درصد شد و از آن پس با افزایش عمق دفن شدن طبق مدل و با شیب 4/0 درصد کاهش یافت و در عمق دفن شدن 10 سانتی متر به صفر رسید. واکنش درصد سبزشدن گیاهچه خردل وحشی به عمق دفن شدن با یک رابطه نمایی توصیف شد. طبق این مدل درصد سبزشدن گیاهچه خردل وحشی از حدود 66 درصد در عمق دفن شدن 1 سانتی متر به صورت نمایی به صفر درصد در عمق دفن شدن 8 سانتی متر کاهش یافت. افزایش عمق دفن شدن نیز موجب کاهش سرعت سبزشدن این دو گونه شد که به خوبی کمی سازی شدند. بذرهایی از این دو علف هرز که در عمق بیشتر از 10 سانتی متر برای کلزا و بیشتر از 8 سانتی متر برای خردل وحشی دفن شوند، بانک بذر خاک را توسعه خواهند داد و قادر به سبزشدن نیستند. در این تحقیق کمی سازی سبزشدن این دو گونه به خوبی صورت گرفت که از این نتایج می توان در مدیریت علف های هرز به صورت اکولوژیک و مدل های پیش بینی سبزشدن علف های هرز استفاده نمود.
کلیدواژه بانک بذر، عمق دفن‌شدن، خردل وحشی، کلزای خودرو
آدرس دانشگاه تهران, گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه زراعت, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه زراعت, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه زراعت, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه زراعت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved