>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر دماهای مختلف انبارداری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی دو رقم آفتاب‌گردان  
   
نویسنده یاری لیلا ,هاشمی شهلا ,حسنی فرشید
منبع پژوهش هاي بذر ايران - 1393 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:11 -19
چکیده    کشت آفتاب گردان (helianthus annuus l.) در سال های اخیر به طور معنی داری درحال افزایش است و این امر به طور عمده به کیفیت روغن آن بر می گردد، که برای مصرف انسانی و اهداف صنعتی مفید است. در این تحقیق به منظور بررسی اثر دماهای مختلف انبارداری بذر بر کیفیت بذر دو رقم آفتاب گردان (یوروفلور و رکورد) بذرها در معرض سه دمای انبارداری (5 و 20 درجه سانتی گراد و دمای متناوب 30/20 درجه سانتی گراد) برای چهار ماه قرار گرفت. واحدهای آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با چهار تکرار مرتب شد. نتایج نشان داد که بذرهای انبار شده در دمای 20 درجه سانتی گراد، از بنیه بیشتری برخور دار بودند. اما انبارداری در دمای 5 درجه سانتی گراد دارای اثر منفی بر بنیه بذر از طریق افزایش نشت الکترولیت ها از بذر و متوسط زمان جوانه زنی بود. انبار داری در دمای متناوب 30-20 درجه سانتی گراد نیز باعث بهبود در رشد گیاهچه حاصل از بذرهای انبار شده در این دما در مقایسه با دو دمای دیگر گردید. نتایج نشان داد که رقم یوروفلور در مقایسه با رقم رکورد، بنیه خود را در طی دوره انبار داری بیشتر حفظ نمود و از درصد جوانه زنی بالاتری برخوردار بود.
کلیدواژه آفتاب‌گردان، انبارداری، دمای انبار، رقم، هدایت الکتریکی، متوسط زمان جوانه‌زنی
آدرس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال, ایران, موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال, ایران, موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved