>
Fa   |   Ar   |   En
   توانایی اولیگونوکلئوتیدهای ضد ژن Rpod در باکتری استافیلوکوک اورئوس در مهار ژن‌های انسانی: یک مطالعه بیوانفورماتیک  
   
نویسنده شریعت احمدی سیمین ,کلانتر مهدی ,حکمتی مقدم حسین ,زندی هنگامه ,جبالی علی
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1394 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:211 -218
چکیده    مقدمه: یکی از روش های جدید کنترل عفونت های میکروبی استفاده از اولیگونوکلئوتیدهای آنتی سنس (مکمل) برای مهار ژن های ضروری است . هدف این مطالعه بررسی 4 توالی مکمل علیه ژن rpod استافیلوکوکوس اورئوس و پی بردن به تطابق احتمالی در ژن های انسانی بود. روش: نخست به بانک اطلاعاتی مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی (ncbi) مراجعه و ژن rpod در استافیلوکوکوک اورئوس از آن استخراج و سپس توالی mrna آن تولید گردید. سپس با توجه به ساختار ثانویه توالی mrna و بر طبق معیار های ترمودینامیک 4 توالی مکمل mrna انتخاب گردید. در نهایت تطابق توالی های مکمل انتخابی به صورت تک تک با تمامی ژن های انسانی با الگوریتم blastn مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: این تحقیق نشان داد که از نظر ساختار ثانویه و پارامتر های ترمودینامیک توالی مکمل شماره یک، gaagaagttggta ، بهترین آنتی سنس بود و پایین ترین overall ∆g را داشت. تطابق توالی های مکمل نشان داد که آنتی سنس شماره های 1 و 2 و 4 اهداف زیادی در سطح mrna های انسانی داشته، اما آنتی سنس شماره 3 با توالی gaagcaattaatt بسیار ایده آل بوده و تنها می تواند ژن rpod را هدف قرار دهد.نتیجه گیری: با در نظر گرفتن ساختار ثانویه و پارامتر های ترمودینامیک می توان توالی های آنتی سنس مناسب برای ژن هدف انتخاب کرد، ولی اکثر این آنتی سنس ها می توانند اهداف دیگری نیز در سطح سلول های انسانی داشته باشند.
کلیدواژه اولیگونوکلئوتید، استافیلوکوک اورئوس، ژن، ساختار ثانویه، ژن انسانی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده پزشکی, گروه ژنتیک پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده پزشکی, گروه ژنتیک پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده پیراپزشکی, گروه علوم آزمایشگاهی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده پزشکی, گروه میکروب شناسی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دانشکده پیراپزشکی, گروه علوم و فناوری‌های نوین پزشکی, ایران
پست الکترونیکی alijebal2011@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved