>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی سیستم نوبت‌دهی اینترنتی در وب سایت‌های مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران  
   
نویسنده باستانی پیوند ,گراوند علی ,ابهری شهاب الدین
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1394 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:219 -228
چکیده    مقدمه: سیستم نوبت دهی اینترنتی به طور موثری زمان انتظار بیماران را کاهش داده و در نتیجه رضایت بیماران از مرکز ارایه خدمات را افزایش می دهد، در نتیجه میزان استفاده از آن افزایش یافته است. لذا هدف از مطالعه حاضر ارزیابی وب سایت های نوبت دهی اینترنتی دانشگاه های علوم پزشکی ایران بوده است.روش: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی می باشد که در سال 1393 انجام گردیده است. جمع آوری داده ها از طریق یک چک لیست محقق ساخته و با بررسی وب سایت های مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاهی (بیمارستان ها و درمانگاه ها) انجام گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار excel نسخه 2007 خلاصه و گزارش گردید.نتایج: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که تنها 9 درصد از مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاهی سراسر کشور از سامانه های نوبت دهی اینترنتی استفاده می نمایند. شرکت رایاوران بیشتر از سایر شرکت ها در طراحی و اجرای این سیستم ها فعالیت داشته است. همچنین میانگین نمره کاربرپسند بودن وب سایت های موجود 4/4 محاسبه گردید. در میان مراکز مورد مطالعه، سامانه نوبت دهی اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بهترین وضعیت را دارا بود.نتیجه گیری: بیشتر مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی از نوبت دهی اینترنتی استفاده نمی نمایند. همچنین وب سایت های نوبت دهی اینترنتی موجود نیز از قابلیت هایی نظیر جستجو، امکان ارایه اطلاعات، ارایه کد رهگیری و وجود درگاه مستقل برخوردار هستند و از امکان تغییر یا ابطال نوبت و وجود لینک های مفید کمتر استفاده می نمایند. لذا پیشنهاد می شود که مسئولین امر استفاده از وب سایت های نوبت دهی اینترنتی با کیفیت را در مراکز درمانی سراسر کشور به طور گسترده افزایش دهند.
کلیدواژه ارزیابی، وب سایت، نوبت‌دهی اینترنتی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دانشگاهی، ایران
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی, ایران
پست الکترونیکی shahabeddin.abhari@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved