>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه حداقل داده‌های سلامت سالمندان در کشورهای منتخب  
   
نویسنده صدوقی فرحناز ,احمدی مریم ,شاهی مهربان ,داوری دولت آبادی نسرین
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1394 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:248 -256
چکیده    مقدمه: افزایش پیشرونده سالمندان در بسیاری کشورهای توسعه یافته موجب توجه به سلامت این گروه سنی شده است. ثبت داده های کافی و مناسب برای سالمندان به عنوان پایه و اساس برنامه ریزی های آینده برای این قشر از جامعه است. از اینرو این مطالعه با هدف مقایسه حداقل داده های سلامت سالمندان در کشورهای منتخب انجام گرفت.روش: این مطالعه به صورت مروری از طریق مطالعات کتابخانه ای اﻧﺠﺎم گرﻓﺖ. کلید واژه ها از موتورهای جستجو و پایگاه های داده google ، yahoo ، google scholar ، pubmed، proquest و کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران با اعمال معیار ورودی زبان انگلیسی و بدون محدودیت زمان استخراج شد و کلیه مقالات، پروژه های تحقیقی، پایان نامه ها، راهنماها و گزارش های پیشرفت بازیابی شده، از کشورهای آمریکا، سوئد، ژاپن و ایران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین وب سایت های سازمان های متولی، مربوط به سلامت سالمندان هر کشور نیز مورد بازدید قرار گرفت و مستندات آن ها مطالعه شد. نتایج حاصل از این جستجو، به صورت روایتی و در قالب جداول مقایسه ای نشان داده شد.نتایج: یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد در کشورهای منتخب، داده های سالمندان حول چهار محور جمع آوری می شود. بیشترین داده های دموگرافیک در کشور آمریکا تکمیل می شود، در کشور سوئد، ایران و ژاپن به برخی از داده های سوابق پزشکی و ارزیابی سلامت، همچنین کشور ایران به برخی داده های مالی پرداخته شده است.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مجموعه حداقل داده های سلامت سالمندان برای برنامه ریزی های آینده، استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در سلامت سالمندی ضروریست، البته بومی سازی آن با نیازهای کشور امری اجتناب ناپذیر است.
کلیدواژه مجموعه حداقل داده، سلامت، سالمندان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده پزشکی, گروه مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده پزشکی, گروه مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات اطلاعات سلامت, ایران
پست الکترونیکی davarinn@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved