>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نگرش کارکنان آزمایشگاه‌های پاتولوژی در خصوص به کارگیری فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی  
   
نویسنده مهدی پور یوسف ,ابراهیمی سعید ,سیدآبادی سپیده ,فرهادی عزت الله
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1394 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:240 -247
چکیده    مقدمه: مراقبت سلامت حوزه ای بسیار حیاتی است که کوچک ترین خطاها از جمله خطاهای پزشکی ممکن است منجر به وارد شدن خسارت های جبران ناپذیر به حیات بیماران گردد. در این زمینه فناوری اطلاعات، ابزار سودمندی در بهبود عملکرد بیمارستان ها و نیز ارائه خدمات با کیفیت به بیماران در موسسات مراقبتی و بهداشتی می باشد.روش: این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و مقطعی است که در سال 1394 انجام گردید. جامعه پژوهش کارکنان بخش و متخصصین پاتولوژی آزمایشگاه های زاهدان و ایرانشهر بود که از بین این افراد تعداد 77 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجام گرفته و روایی و پایایی آن سنجیده و مورد تایید قرار گرفت. نهایتاً داده ها با نرم افزار spss نسخه 21 تجزیه و تحلیل گردید.نتایج: یافته های پژوهش حاکی از این است که میانگین مهارت کارکنان آزمایشگاه های مورد مطالعه 2/13 از 5 بود. همچنین میانگین آگاهی ایشان نسبت به فناوری rfid، 2/07 از 5 بود. علاوه بر این میانگین نگرش افراد حاضر در پژوهش نسبت به این فناوری 3/05 بود که نشان دهنده نگرش مثبت افراد حاضر در پژوهش بود.نتیجه گیری: با توجه به نوپا بودن این فناوری در عرصه سلامت می توان نتیجه گرفت که پرسنل در این حوزه با این فناوری و مزایای حاصل از آن آشنایی نداشته و در مورد استفاده از آن مردد هستند. همچنین با توجه به عدم آشنایی و حمایت مدیران ارشد، کارکنان نیز نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات بی میل هستند.
کلیدواژه ردیابی، فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی، مراکز آزمایشگاهی، نگرش، بهبود کیفیت
آدرس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, گروه فناوری اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, گروه فناوری اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, گروه فناوری اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, گروه فناوری اطلاعات سلامت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved