>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی محتوای اطلاعاتی برای ثبت دلایل لغو اعمال جراحی در سیستم اطلاعات بیمارستان  
   
نویسنده احمدیان لیلا ,میرمحمدی محبوبه ,قاسمی سارا
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1393 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:45 -53
چکیده    مقدمه: لغو یک عمل جراحی نه تنها هزینه زیادی بر سیستم ارائه دهنده مراقبت تحمیل می کند بلکه انرژی و وقت زیادی از پرسنل و بیمار را نیز به هدر می دهد. این مطالعه با هدف تعیین دلایل لغو اعمال جراحی و طراحی محتوای اطلاعاتی برای مستندسازی آنها در سیستم اطلاعات بیمارستان انجام شده است.روش: پژوهش توصیفی حاضر که یک مطالعه کاربردی می باشد در دو بخش اجرا شد. در بخش اول، کلیه پرونده های پزشکی بیماران بستری در بیمارستان آموزشی شفا که در یک بازه زمانی 6 ماهه، کد لغو عمل جراحی بر اساس icd10 به آنها اختصاص داده شده بود، بررسی شد. داده ها با استفاده از چک لیست پژوهشگرساخته گردآوری و با نرم افزار spss.v18 تجزیه و تحلیل شد. بخش دوم، مطالعه مروری مقالاتی است که دلایل لغو عمل را فهرست کرده بودند. به منظور بازیابی مطالعات، پایگاه های google scholar و pubmed جستجو شد. سپس نتایج حاصل از دو بخش، تطبیق داده شد و لیستی جامع از کلیه دلایل لغو عمل جراحی ارائه گردید.نتایج: از مجموع 7529 عمل جراحی انجام شده، در 1229 مورد (4/16 درصد)، عمل جراحی لغو شده بود. بیشترین دلیل لغو عمل جراحی، نامناسب بودن وضعیت بالینی بیمار قبل از عمل جراحی بود. دلایل استخراج شده از مطالعات در هشت گروه طبقه بندی و در مجموع، فهرستی شامل 54 دلیل برای لغو عمل جراحی تدوین شد.نتیجه گیری: مستند سازی دقیق دلایل لغو اعمال جراحی در هر مرکز درمانی به منظور شناسایی و در نهایت برنامه ریزی برای پیشگیری از آن ضروری می باشد. طراحی یک سیستم اطلاعاتی با محتوای متناسب می تواند این امر را محقق سازد.
کلیدواژه لغو اعمال جراحی، محتوای اطلاعات، سیستم اطلاعات بیمارستان.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان, پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت, مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت, مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved