>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل سازی درخت تصمیم گیری بر اساس روش های داده کاوی و پیشنهاد یک مدل جدید در تشخیص سرطان پوست با دو روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی  
   
نویسنده صرّافی نژاد افشین ,سعید امیرحسین ,محمد رز عیسی ,روحانی منش علیرضا
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1393 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:54 -62
چکیده    مقدمه: شیوه های نوین تشخیصی، نظیر رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمیایی در سرطان پوست به متخصصان کمک می کند تا با اطمینان بیشتر و در زمان کوتاه تر به تشخیص برسند. هدف از این مطالعه، مقایسه یک روش مبتنی بر درخت تصمیم، برای تشخیص افتراقی دو نوع سرطان پوست (سرطان سلول های بازال و سرطان سلول های سنگفرشی) بر اساس نتایج سه روش رنگ آمیزی می باشد.روش: در حوزه داده کاوی و با استفاده از نرم افزارهای spss.v19 و clementine.v12 با روش های مدل سازی درخت تصمیم گیری cart و chaid، داده های مربوط به 60 بیمار مبتلا به سرطان پوست مربوط به کشور مالزی بررسی شد. سه روش رنگآمیزی bcl2 و (galectin3(c و (galectin3(n برای تشخیص، وارد مدل شدند. بهترین متغیر پیش گویی کننده برای ساخت درخت، شناسایی و با مدل پژوهشگرساخته دیگری بر مبنای مقادیر بحرانی حاصل از roc curve analysis و نتایج پاتولوژی مقایسه شد.نتایج: در مدل ترکیبی حاصل، میزان حساسیت و ویژگی تشخیص برای bcc به ترتیب 1/82 و 100 درصد، برای scc به ترتیب 100 و 8/82 درصد، دقت کلی مدل 38/90 درصد، ارزش اخباری مثبت (ppv)برای تشخیص scc و bcc به ترتیب 1/82 و 100 درصد و نسبت درست نمایی مثبت (plr) برای bcc و scc به ترتیب 8/5 و 5/5 به دست آمد.نتیجه گیری: مدل درخت تصمیم گیری بر اساس دو روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی در سرطان پوست، می تواند در تشخیص این دو بیماری بدخیم کمک کند و زمینه تحقیقات بیشتر را فراهم آورد.
کلیدواژه داده‌کاوی، درخت تصمیم‌گیری، ایمونوهیستوشیمی، Galectin-3 ,Bcl-2،سرطان پوست
آدرس دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشکده پزشکی, گروه انفورماتیک پزشکی, ایران. دانشگاه علوم پزشکی کرمان, پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت, مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, ایران, دانشگاه کبانگسان, دانشکده پزشکی, مالزی, دانشگاه نیشابور, گروه مهندسی برق, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved