>
Fa   |   Ar   |   En
   حاکمیت فناوری اطلاعات در بیمارستان‌های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران: یک مطالعه کیفی  
   
نویسنده شاهی مهربان ,صدوقی فرحناز ,احمدی مریم ,داوری دولت آبادی نسرین
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1394 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:94 -105
چکیده    مقدمه: حاکمیت فناوری اطلاعات به چگونگی مدیریت فناوری اطلاعات و روش هم راستا نمودن تصمیمات مرتبط با فناوری اطلاعات با فرآیندها، منابع و مسئولیت ها اشاره می نماید. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت موجود حاکمیت فناوری اطلاعات در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر، مطالعه کیفی از نوع کاربردی است. در گام اول جامعه پژوهش شامل مستندات مرتبط در مراکز تحت مطالعه و در گام دوم مسئولین واحد فناوری اطلاعات، رایانه، انفورماتیک و مدیران بیمارستان شاغل در مراکز بودند. ابزار گردآوری داده در گام اول فرم گردآوری داده و در گام دوم راهنمای مصاحبه بود. اسناد مورد تحلیل محتوایی قرار گرفت و تمامی گزاره ها استخراج شد. در نهایت، داده ها پردازش و نتایج تفسیر گردید. پس از جمع آوری مصاحبه ها، داده ها شناسایی، کدگذاری و طبقه بندی شدند. سرانجام، زیر موضوع ها ترکیب، موضوع ها انتخاب و به تحلیل موضوعی منجر شد.نتایج: رشته تحصیلی 40 درصد مسئولین واحد فناوری اطلاعات مراکز تحت مطالعه، رایانه با گرایش نرم افزار و 40 درصد مدیران مراکز فارغ التحصیل رشته پزشکی بودند. نتایج نشان داد رئیس، مدیر، مسئول واحد فناوری اطلاعات و مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات در بیشتر حوزه های مرتبط با فناوری تصمیم گیری می نمودند. همچنین در برخی از مراکز شرح وظایفی از طرف مسئول واحد فناوری اطلاعات با تایید مدیریت بیمارستان در اختیار کارکنان واحد قرار می گرفت.نتیجه گیری: ساختار واحد فناوری اطلاعات در مراکز تحت مطالعه، ساختاری مبهم و پیچیده بود، به طوری که متولی، سیاست گذاران، مجریان و بهره برداران فناوری اطلاعات بیمارستان ها دقیقاً مشخص نبودند.
کلیدواژه حاکمیت فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات، حوزه‌های حاکمیت فناوری اطلاعات
آدرس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, گروه مدیریت اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, گروه مدیریت اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان, مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved