>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی براساس تئوری‌های پذیرش فناوری اطلاعات: یک مطالعه مروری  
   
نویسنده نعمت اللهی محترم ,گراوند علی ,منعم حسین
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1394 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:176 -183
چکیده    مقدمه: مدارک پزشکی الکترونیکی، یکی از فناوری های نوین برای بهره برداری از اطلاعات سلامت است که به عنوان سیستمی با ارزش جهت دسترسی به اطلاعات بیمار در بیمارستان ها شناخته شده است و برای اجرای موفق آن مانند هر سیستم دیگری باید در ابتدا فاکتورهای موثر بر پذیرش و استفاده از آن را سنجید. هدف از این مطالعه بررسی نظام مند مقالات منتشر شده درباره عوامل موثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی براساس تئوری های پذیرش فناوری اطلاعات و شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر پذیرش این سیستم می باشد.روش: این مطالعه از نوع مطالعات مروری نظام مند است که با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر نظیر، google scholar، emerald، science direct، sid ،mag iran ، iran medex ، pub med ، که در محدوده زمانی 2004 تا 2014 انجام گردید، اطلاعات لازم از مقالات نیز در یک چک لیست جمع آوری گردیدند.نتایج: در مطالعاتی که از تئوری های فناوری اطلاعات جهت بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی استفاده نموده بودند، مدل tam بیشتر از سایر مدل ها مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین عواملی نظیر نگرش نسبت به آسانی استفاده و نگرش نسبت به سودمندی، استفاده از مدل tam و تاثیرات اجتماعی از مدل utaut بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی موثر می باشند.نتیجه گیری: با توجه به این که نگرش به آسانی استفاده، نگرش نسبت به سودمندی استفاده و تاثیرات اجتماعی از مهم ترین عوامل موثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی می باشند، لذا پیشنهاد می شود در برنامه ریزی در جهت اجرای آن مورد توجه قرار گیرند.
کلیدواژه مدارک پزشکی الکترونیکی‌، تئوری‌های پذیرش فناوری اطلاعات، آسانی استفاده، سودمندی، تاثیرات اجتماعی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, گروه مدیریت اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, گروه مدیریت اطلاعات سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده پیراپزشکی, گروه فناوری اطلاعات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved