>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه کمی زوج درخت‌های حاصل از درخت‌های فیلوژنتیکی ژن و پروتئین برای آنزیم سولفیت ردوکتاز فلاووپروتئینی آلفا، درخت‌های 5srrna و تاکسونومی در گونه‌های منتخب باکتریایی  
   
نویسنده ترحمی الهام ,فهیمی حسین ,تقی زاده محمد
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:326 -336
چکیده    مقدمه: خانواده پروتئینی fadfr دارای کوفاکتور fad می‌باشد. یکی از آنزیم‌های مهم این خانواده سولفیت ردوکتاز فلاووپروتئینی آلفا می‌باشد. هدف این مطالعه توجه به کاربرد‌های این آنزیم در بیوتکنولوژی و صنعت این آنزیم در 19 گونه مشخص در ارتباط با تکامل است.روش: توالی‌های ژن و پروتئین سولفیت ردوکتاز فلاووپروتئینی آلفا، توالی‌های 5srrna و درخت تاکسونومی برای 19 گونه انتخابی باکتریایی استخراج شد. سپس به مقایسه کمی درخت‌های فیلوژنتیکی توالی‌های 5srrna، ژن و پروتئین با یکدیگر و با درخت تاکسونومی پرداخته شد. درخت‌های فیلوژنتیکی به کمک نرم‌افزار mega7 و با استفاده از الگوریتم neighbor joining رسم شد و درخت تاکسونومی با استفاده از taxonomy browser ncbi استخراج شد.نتایج: با مقایسه زوج درخت‌های مربوطه، درصد گونه‌های هم ارز و متوسط امتیاز هم ارزی گونه‌ها در هر زوج درخت محاسبه شد. زوج درخت ژنپروتئین بالاترین امتیاز را در هر دو کمیت به خود اختصاص داد. در مقایسه درخت تاکسونومی با سه درخت دیگر، زوج درخت ژنتاکسونومی بالاترین درصد را در متوسط امتیاز هم ارزی به دست آورد و زوج درخت پروتئینتاکسونومی بالاترین درصد گونه‌های هم ارز را کسب کرد.نتیجه گیری: بر اساس پژوهش حاضر، می‌توان دریافت که مناسب‌ترین جایگزین برای هرکدام از درخت‌هایی که در این پژوهش برای بررسی روابط تکاملی محاسبه شده است کدام است. به بیان دیگر، کدام درخت تکاملی را می‌توان جایگزین درخت تکاملی دیگری کرد.
کلیدواژه درخت فیلوژنتیکی، درخت تاکسونومی، آنزیم سولفیت ردوکتاز فلاووپروتئینی آلفا، ژن 5srrna‌، زوج درخت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران, دانشکده علوم و فناوری‌های نوین, گروه ژنتیک, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران, دانشکده علوم و فناوری‌های نوین, گروه ژنتیک, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران, دانشکده علوم و فناوری‌های نوین, گروه بیوتکنولوژی, ایران
پست الکترونیکی mtaghizadeh@alumni.ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved