>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر ارائه برنامه‌های آموزشی از طریق پیام‌رسانِ تلگرام بر افزایش آگاهی فراگیران(مطالعه موردی در زمینه پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی در بهورزان شهرستان بم)  
   
نویسنده غنی زاده اکرم ,رجبعلی پور محمدرضا ,ارشاد سرابی رقیه
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:52 -59
چکیده    مقدمه: عفونت بیمارستانی یکی از معضلات نظام سلامت هر کشوری می‌باشد و مهم‌ترین راه کنترل آن آموزش صحیح کارکنان این حوزه است. استفاده از شبکه‌های اجتماعی ابزار قدرتمندی در فرآیند آموزش در اختیار آموزش‌دهندگان سلامت قرار می‌دهد. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت آموزش از طریق پیام‌رسان تلگرام بر ارتقای آگاهی بهورزان نسبت به پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی صورت گرفت.روش: این مطالعه مقطعی، توصیفی تحلیلی بود که در آن تمامی بهورزان خانه‌های بهداشت شهرستان بم به روش سرشماری شرکت داشتند. آموزش‌ها از طریق نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام به گروه هدف ارسال شد. قبل و بعد از آموزش آگاهی افراد از طریق پرسشنامه سنجیده شد. سپس داده‌ها توسط نرم‌افزارspss نسخه 23 تحلیل شدند.نتایج: میانگین نمره آگاهی شرکت‌کنندگان قبل و بعد از آموزش از مجموع 26 نمره به ترتیب 3/6 ±9/9 و 3/7 ±16/6 بود؛ بنابراین اختلاف نمرات قبل و بعد از آموزش معنی‌دار بود.نتیجه‌گیری: استفاده از شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام تاثیر مثبتی در افزایش آگاهی بهورزان نسبت به عفونت‌های بیمارستانی دارد.
کلیدواژه عفونت‌های بیمارستانی، آگاهی، آموزش مجازی، تلگرام، بهورزان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بم, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بم, دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی, پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت, ایران
پست الکترونیکی a.ershadsarabi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved