>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه الگوریتم‌های دسته‌بند در شناسایی چنددارویی و ویژگی‌های موثر بر آن در سالمندان  
   
نویسنده مرادی مرتضی ,مدرس محمد ,سپهری محمد مهدی
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:150 -160
چکیده    مقدمه: تجویز و مصرف بیش از حد داروها که با عنوان چنددارویی شناخته می‌شود، هم موجب اتلاف منابع می‌گردد و هم برای بیماران زیان‌بار است. چنددارویی به‌خصوص برای سالمندان از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین عوامل موثر بر آن باید به‌درستی شناسایی و واکاوی شود.روش: در این پژوهش گذشته‌نگر، نخست عملکرد الگوریتم‌های مختلف دسته‌بند c4.5، svm، knn، mlp و شبکه بیزی برای شناسایی چنددارویی، با نرم‌افزار weka مورد مقایسه قرار می‌گیرد. این فرآیند، با استخراج 16 ویژگی جدید در کنار چهار ویژگی موجود در داده‌های 81،677 نسخه که برای تعداد 19،428 بیمار سرپایی با سن 70 تا 95 سال که در داروخانه‌های طرف قرارداد با بیمه سلامت استان تهران پیچیده شده‌اند، انجام شد. مقایسه عملکرد به‌وسیله آزمون t اصلاح شده با بازنمونه‌برداری صورت پذیرفت. به‌منظور شناسایی اثر ویژگی‌های بیماران بر چنددارویی، دو پارامتر مهم الگوریتم c4.5 به‌‌وسیله جستجوی توری بر روی 50% مجموعه‌داده بهینه‌سازی و سپس بر 50‌% دیگر مجموعه‌ داده اعمال گردید و قوانین حاصل از آن در قالب درخت تصمیم و عبارات کلامی ارائه شد. نتایج: مقایسه زوجی دسته‌بندها نشان‌گر عملکرد مناسب‌تر c4.5 و شبکه بیزی در مقایسه با سایر روش‌ها است. c4.5 توانایی شناسایی ویژگی‌های موثر بر چنددارویی را دارد. تنظیم پارامتر این الگوریتم باعث بهبود شاخص درستی و auc شده و به‌شدت اندازه درخت تصمیم و تعداد قوانین تولیدی را کاهش می‌هد.نتیجه گیری: استفاده از رویکرد داده‌کاوی و به‌کارگیری c4.5 توانایی شناسایی و تبیین ویژگی‌های سالمندان را بر پدیده چنددارویی دارد. درصد مراجعه بیشتر به پزشکان عمومی و ارتباط با تعداد محدودتری از داروخانه از مهم‌ترین این ویژگی‌ها است.
کلیدواژه داده‌کاوی، دسته‌بندی، چنددارویی، منطقی‌سازی تجویز و مصرف دارو، ‌ سالمندان
آدرس دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌‌ها, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved