>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و ارزیابی سیستم پیگیری آموزش محور بیماران قلبی  
   
نویسنده نوروزخانی نرگس ,سپهری محمدمهدی
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:113 -123
چکیده    مقدمه: بیماری‌های مزمن یکی از چالش برانگیزترین مسائل مربوط به سلامت در دنیا است. اگر چه درمان قطعی برای آن یافت نشده است؛ اما راهکارهای سلامت الکترونیک می‌تواند با ارتقاء سطح آگاهی بیماران و نظارت بر سیر درمان عوارض آن را درحد چشمگیر کاهش دهد، هدف این پژوهش طراحی سیستم پیگیری آموزش محور بیماران قلبی برپایه سلامت همراه بود.روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردیتوسعه‌ای بود. به منظور تعیین اقلام داده پرسشنامه‌ای طراحی و از اساتید هیات علمی دانشگاه مازندران و 2 متخصص سیستم‌های سلامت نیازسنجی شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شد و سپس با مشخص شدن موجودیت‌ها مدل مفهومی سیستم با استفاده از زبان مدل‌سازی یکپارچه uml طراحی و پیاده‌سازی شد و در نهایت جهت ارزیابی قابلیت استفاده و رضایت کاربران در اختیار30 بیمار قلبی قرارگرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آمار توصیفی و در محیط نرم‌افزار spss نسخه 16 صورت گرفت.نتایج: نظرات کاربران نهایی موجب ایجاد تغییرات و در نهایت سیستم در 7 محور تعامل با پزشک، ویزیت غیرحضوری، آموزش، هشداردارویی، تجویزنسخه، پیگیری و پیگیری وضعیت بیمار و ارتباط با اورژانس طراحی گردید. در سنجش نهایی قابلیت استفاده و رضایت کاربران از سیستم نشان داد کاربران برنامه را با میانگین امتیاز 7/17 از نه امتیاز در سطح خوب ارزیابی نمودند.نتیجه گیری: با توجه به این که کاربران سیستم را در سطح خوب ارزیابی نمودند، بنابراین این سیستم می‌تواند ضمن ایجاد تعامل موثر پزشک و بیمار و نظارت بر سیر مراقبت از بیمار به همراه آموزش‌های مداوم در بهبود روند درمان تاثیرگذار باشد.
کلیدواژه پیگیری، آموزش بیمار، بیماری قلبی، برنامه کاربردی سلامت همراه
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها, گروه فناوری اطلاعات, ایران. دانشگاه علوم پزشکی مشهد, دانشکده پزشکی, گروه انفورماتیک پزشکی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها, گروه مهندسی صنایع, ایران
پست الکترونیکی mehdi.sepehri@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved