>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی متاستاز سرطان پستان با استفاده از مدل‌های فازی و داده‌های بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان  
   
نویسنده همایی فصیح آرزو ,آتشی علیرضا ,احسنی طهرانی حجت
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:181 -189
چکیده    مقدمه: متاستاز سرطان پستان، گسترش سرطان پستان به سایر اندام‌های بدن، یکی از مهم‌ترین علل مرگ ناشی از سرطان پستان در زنان محسوب می‌شود. پیش‌بینی متاستاز در مراحل اولیه به انتخاب بهترین روش درمانی و بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک می‌کند. روش: در این مطالعه بنیادی از مجموعه داده‌های موجود بیماران ایرانی از مرکز تحقیقات سرطان پستان پژوهشکده سرطان معتمد تهران، استفاده شد. مطالعه حاضر سیستم استنتاج فازی ممدانی، تاکاگی سوگنو و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی فازی (انفیس) برای پیش‌بینی متاستاز سرطان پستان در مراحل اولیه را مورد استفاده قرار داد. نتایج: بهترین خطای پیش‌بینی با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی فازی (انفیس) مبتنی بر الگوریتم خوشه‌بندی میانگین مراکز فازی به دست آمد. نظرات متخصصان در مرکز تحقیقات سرطان پستان در پژوهشکده سرطان معتمد و خطای پیش‌بینی مدل ارزیابی شده نشان داد که این سیستم پیش‌بینی به خوبی شکل گرفته است.نتیجه گیری: بهترین سیستم پیش‌بینی پیشنهادی می‌تواند به عنوان یک سیستم تصمیم‌یار بالینی برای کمک به پزشکان در فرآیند درمان مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه سرطان پستان، متاستاز‌، سیستم استنتاج فازی ممدانی‌، سیستم استنتاج فازی تاکاگی سوگنو، سیستم استنتاج تطبیقی عصبی - فازی (انفیس)
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده علوم ریاضی, ایران, پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی, مرکز تحقیقات سرطان پستان, گروه پژوهشی انفورماتیک پزشکی، دپارتمان پژوهش‌های بالینی, ایران. دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده مجازی, گروه سلامت الکترونیک, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده علوم ریاضی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved