>
Fa   |   Ar   |   En
   تشخیص بیماری بروسلوزیس در شهرستان رفسنجان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی آتوانکو در عمیق  
   
نویسنده قیومی زاده حسین ,فیاضی علی ,دانائیان مصطفی ,سعیدی آلاء
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:298 -308
چکیده    مقدمه: بیماری تب مالت (بروسلوزیس) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های عفونیِ مشترک بین انسان و دام محسوب می‌شود. با توجه به اندمیک بودن تب مالت و وجود گزارش‌های متعددی از موارد انسانی و حیوانی آن، میزان شیوع تب مالت انسانی در شهرستان رفسنجان در طول 3 سال (97-1395) تعیین گردید. هدف از این مطالعه یافتن یک تطابق و همسان‌سازی روشی خودکار و هوشمندانه با حساسیت کم بر مبنای شبکه عصبی است، که قادر به تشخیص دقیق تب مالت ‌باشد.روش: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی موارد بروسلوز انسانی بر اساس شاخص‌های جنس، سن، بارداری، سابقه تماس با دام و استفاده از مواد غیر‌پاستوریزه لبنی، پارامترهای آزمایشگاهی wright و 2me در طول 3 سال از شهرستان رفسنجان واقع در جنوب ایران تحلیل شد. داده‌ها به دو زیر مجموعه آموزش (80%) و آزمون (20%) تقسیم شدند. از روش شبکه عصبی مصنوعی آتوانکو در عمیق برای آموزش هر زیر مجموعه استفاده شد.نتایج: روش آتوانکو در عمیق به صحت 90/84% حساسیت 94/61% و ویژگی 50‌% در پیش‌بینی موارد بیماری بروسلوزیس در مجموعه داده‌های آزمون دست یافت، نتایج تجربی، عملکرد دقیق شبکه عصبی را در تشخیص بیماری بروسلوز نشان داد.نتیجه‌گیری: مدل شبکه عصبی مصنوعی عمیق می‌تواند به عنوان یک روش کارآمد و هوشمند برای تشخیص موارد بروسلوز انسانی به کار گرفته شود. با این حال مطالعه و پژوهش‌های بیشتری برای طراحی مدل‌های دیگر از شبکه‌های عصبی مصنوعی بر اساس یادگیری عمیق جهت تشخیص سایر بیمارهای عفونی مورد نیاز است.
کلیدواژه بروسلوز انسانی، رفسنجان، شبکه عصبی مصنوعی، روش خودرمزنگار عمیق، تشخیص
آدرس دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی برق, ایران, دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی برق, ایران, دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی برق, ایران, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, گروه مبارزه با بیماری‌ها, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved