>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی بیوانفورماتیکی تاثیر فاکتور نورون‌زایی مشتق ‌شده از مغز بر میزان بیان ژن در رده سلولی Sh-Sy5y  
   
نویسنده بامداد کورش ,دادفر فرشته ,اشراقی شهناز
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:59 -67
چکیده    مقدمه: با توجه به اهمیت بررسی و شناسایی مسیرهای حفاظتی bdnf، تحقیق اخیر با استفاده از پایگاه‌های داده بیوانفورماتیکی با هدف آنالیز میزان بیان ژن‌های ثبت شده در پایگاه داده ncbi به منظور شناخت ژن‌های بیان شده در رده سلولی shsy5y در نتیجه تیمار با bdnf و استرس اکسیداتیو و شناسایی مسیر‌های حفاظتی bdnf انجام شد.روش: در مطالعه حاضر با استفاده از سرورهای بیوانفورماتیکی و پایگاه داده ncbi و با جستجوی کتابخانه‌هایی حاوی بیش از 48000 واحد داده حاصل از تجزیه و تحلیل نرم افزار illumina و bid studio با نمونه‌برداری دستی در مرحله نخست (بر اساس p value) و در مرحله دوم بر اساس میزان ارتباط با سازگاری نورون توسط نرم‌افزار spss نسخه 20 میزان همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن و رابطه خطی با سنجش میزان برازش یا رگرسیون اندازه‌گیری و آنالیزها انجام شد.نتایج: همبستگی پیرسون بین داده‌های ctr و cmp مثبت و رابطه خطی بین آن‌ها با اندازه‌گیری رگرسیون مثبت تایید گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، درصد پروتئین‌های سازگار کننده نورون از داده‌های ctr نسبت به داده‌های cmp بیشتر بود. بیشترین پروتئین‌های حفاظت نورون مربوط به حفظ شکل سلول و اسکلت سلولی و مرتبط با بقای نورون بودند.نتیجه‌گیری: در نتیجه تماس نورون‌ها با bdnf، برخی از ژن‌ها به صورت اختصاصی بیان شدند؛ بنابراین این عامل می‌تواند سبب افزایش طول عمر و سازگاری بیشتر نورون‌ها باشد.
کلیدواژه نورون، فاکتور نورون‌زایی مشتق‌شده از مغز، Sh-Sy5y ، Ncb.
آدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران, دانشکده علوم, گروه زیست‌شناسی, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهران, دانشکده علوم, گروه زیست‌شناسی, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهران, دانشکده علوم, گروه زیست‌شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved