>
Fa   |   Ar   |   En
   سیستم تصمیم‌یار پزشکی برای تشخیص بیماری دیابت و هپاتیت مبتنی بر ترکیب بهینه‌سازی اجتماع ذرات و الگوریتم کرم شب‌تاب  
   
نویسنده سلیمانیان قره چپق فرهاد ,موسوی کیوان
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:32 -45
چکیده    مقدمه: سیستم‌های تصمیم یار پزشکی در قالب یک برنامه کامپیوتری طراحی می‌شوند و به متخصصان پزشکی در اتخاذ تصمیمات تشخیص بیماری، کمک می‌کنند. هدف اصلی این گونه سیستم‌ها در واقع یاری رساندن به پزشکان در زمینه تشخیص بیماری می‌باشد، بدین‌معنی که یک پزشک می‌تواند با سیستم تعامل داشته باشد و در تحلیل داده‌های بیمار، تشخیص‌دهی و سایر فعالیت‌های پزشکی از سیستم کمک بگیرد.روش: این مطالعه از نوع توصیفیتحلیلی بود. مجموعه داده‌ها شامل 768 رکورد دیابت با 8 ویژگی و 155 رکورد هپاتیت با 19 ویژگی می‌باشند که از سایت جهانی uci تهیه شده‌اند و از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات برای انتخاب ویژگی و از الگوریتم کرم شب‌تاب برای طبقه‌بندی بیماری دیابت و هپاتیت به دو کلاس سالم و ناسالم استفاده شد. از 80 درصد داده‌ها جهت آموزش و از 20 درصد باقی‌مانده جهت آزمون استفاده شد.نتایج: بررسی اولیه نشان داد صحت الگوریتم‌های بهینه‌سازی اجتماع ذرات و کرم شب‌تاب برای مجموعه داده دیابت به‌ترتیب برابر با 41.84 و 08.82 درصد و برای مجموعه داده هپاتیت به ترتیب برابر با 84.81 و 34.80 درصد به دست آمد. همچنین صحت مدل پیشنهادی برای مجموعه داده دیابت و هپاتیت به ترتیب برابر 38.95 و 09.94 درصد بود.نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، مدل پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم‌های بهینه‌سازی اجتماع ذرات و کرم شب‌تاب از نرخ خطای کمتری در تشخیص بیماری برخوردار بود. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به پزشکان در تشخیص به موقع بیماری دیابت و هپاتیت کمک نماید.
کلیدواژه سیستم تصمیم یار پزشکی، تشخیص بیماری، بیماری دیابت، بیماری هپاتیت، الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات، الگوریتم کرم شب‌تاب
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved