>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به بخش ترمیمی کلینیک دانشکده دندانپزشکی با استفاده از رویکرد شش سیگما  
   
نویسنده مهرالحسنی محمدحسین ,والی لیلا ,قنبرنژاد مهتاب ,معین حمید
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:131 -139
چکیده    مقدمه: زمان انتظار یکی از عوامل موثر در رضایت مراجعین از کیفیت خدمات ارائه شده می‌باشد و کاهش زمان انتظار می‌تواند نقش مهمی در بهبود ارائه خدمات و همچنین رضایت‌مندی مراجعه‌کنندگان را به دنبال داشته باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی زمان انتظار مراجعین به بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مرجع انجام شد.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامعه این پژوهش، 300 بیمار مراجعه کننده به بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی بودند. این مطالعه بر روی 30 بیمار که به روش تصادفی ساده از میان مراجعین کلینیک دندانپزشکی انتخاب شدند، انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرم ثبت زمان‌های اندازه‌گیری شده و چک لیست محقق ساخته بود برای تحلیل کیفیت فرآیند از مقیاس شش سیگما استفاده گردید. داده‌ها به وسیله نرم‌افزار spss نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج: بخش تشخیص بیماری‌های دهان با میانگین 31 دقیقه دارای بیشترین و فرآیند معاینه در بخش ترمیمی با میانگین زمان انتظار 15 دقیقه دارای کمترین زمان انتظار بود. مهم‌ترین عوامل موثر بر طولانی شدن زمان انتظار به ترتیب، ورود تعداد زیاد بیماران به صورت هم‌زمان‌، کمبود مهارت و آموزش دانشجویان دندانپزشکی و کمبود کارکنان اجرایی و ادغام واحد پذیرش با صندوق با میانگین6.2، 4.4 و 4 شناخته شدند.نتیجه‌گیری: با بررسی فرآیندهای پذیرش در کلینیک دندانپزشکی و اعمال مدیریت صحیح و بهره‌گیری از فرآیند شش سیگما می‌توان نسبت به کاهش زمان انتظار و افزایش رضایت مراجعه‌کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات درمانی اقدام نمود. مقدمه: زمان انتظار یکی از عوامل موثر در رضایت مراجعین از کیفیت خدمات ارائه شده می‌باشد و کاهش زمان انتظار می‌تواند نقش مهمی در بهبود ارائه خدمات و همچنین رضایت‌مندی مراجعه‌کنندگان را به دنبال داشته باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی زمان انتظار مراجعین به بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مرجع انجام شد.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامعه این پژوهش، 300 بیمار مراجعه کننده به بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی بودند. این مطالعه بر روی 30 بیمار که به روش تصادفی ساده از میان مراجعین کلینیک دندانپزشکی انتخاب شدند، انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، فرم ثبت زمان‌های اندازه‌گیری شده و چک لیست محقق ساخته بود برای تحلیل کیفیت فرآیند از مقیاس شش سیگما استفاده گردید. داده‌ها به وسیله نرم‌افزار spss نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج: بخش تشخیص بیماری‌های دهان با میانگین 31 دقیقه دارای بیشترین و فرآیند معاینه در بخش ترمیمی با میانگین زمان انتظار 15 دقیقه دارای کمترین زمان انتظار بود. مهم‌ترین عوامل موثر بر طولانی شدن زمان انتظار به ترتیب، ورود تعداد زیاد بیماران به صورت هم‌زمان‌، کمبود مهارت و آموزش دانشجویان دندانپزشکی و کمبود کارکنان اجرایی و ادغام واحد پذیرش با صندوق با میانگین 6.2، 4.4 و 4 شناخته شدند.نتیجه‌گیری: با بررسی فرآیندهای پذیرش در کلینیک دندانپزشکی و اعمال مدیریت صحیح و بهره‌گیری از فرآیند شش سیگما می‌توان نسبت به کاهش زمان انتظار و افزایش رضایت مراجعه‌کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات درمانی اقدام نمود.
کلیدواژه زمان انتظار، شش سیگما، کلینیک دندانپزشکی، بیماران مراجعه کننده، ارائه‌کنندگان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان, مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت, پژوهشکده آیندهپژوهی در سلامت, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, مرکز تحقیقات مدیریت سلامت, پژوهشکده آینده‌پژوهی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دانشکده دندانپزشکی, ایران
پست الکترونیکی hamidmoein1097@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved