>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر پذیرش خدمات سلامت همراه توسط پزشکان  
   
نویسنده دهقان علیرضا ,صادق زاده مرضیه ,بدیع علی ,مردانی محمدرضا ,بافندکار فاطمه
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:121 -130
چکیده    مقدمه: فن‌آوری تلفن همراه در ترکیب با تخصص های پزشکی، امکان جدیدی به نام سلامت همراه را معرفی کرده که فراهم کننده فرصت های جدیدی برای بهبود سلامت بیماران است. پذیرش پزشکان جهت استقرار خدمات سلامت همراه، عامل مهمی به شمار می‌رود. مطالعه حاضر عوامل موثر بر پذیرش خدمات سلامت همراه توسط پزشکان را مورد بررسی قرار داد.روش: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد که جامعه آماری آن را پزشکان شاغل در شهرستان‌های شیراز و کازرون تشکیل داده اند. نمونه های مطالعه 150 نفر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، برگرفته از پرسشنامه های پژوهش های پیشین بودند که روایی و پایایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. روش تحلیل داده ها الگوی معادلات ساختاری (sem) بوده، که با استفاده از دو نرم‌افزار spss نسخه 23 و amos نسخه 21 انجام گرفت.نتایج: تاثیر متغیرهای اضطراب تکنولوژی، سازگاری و مقاومت در برابر تغییر بر سهولت درک شده معنی‌دار می‌باشند. همچنین تاثیر متغیرهای خودکارآمدی، سازگاری، هنجار اجتماعی و مقاومت در برابر تغییر بر سودمندی درک شده معنی‌دار هستند، ضمناً به واسطه سودمندی و سهولت درک شده بر قصد رفتاری نیز تاثیر می‌گذارند. مدل نهایی پژوهش دارای شاخص های برازش مطلوب بوده است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، به برنامه ریزان پیشنهاد می‌شود به منظور فرهنگ سازی مناسب برای استقرار خدمات سلامت همراه به وسیله پزشکان، پنج عامل ذکر شده در پژوهش که با پذیرش این سیستم ها مرتبط هستند، مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه خدمات سلامت همراه، مدل پذیرش فناوری، پذیرش پزشکان
آدرس دانشگاه سلمان فارسی کازرون, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران, دانشگاه سلمان فارسی کازرون, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه سلمان فارسی کازرون, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران, دانشگاه سلمان فارسی کازرون, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران, دانشگاه سلمان فارسی کازرون, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved