>
Fa   |   Ar   |   En
   الزامات عملکردی سیستم‌های اطلاعات داروخانه از دیدگاه داروسازان: رویکرد کیفی  
   
نویسنده محمودزاده ثاقب زهرا ,باستانی پیوند ,صمدبیک مهناز ,بیاتی باران ,بردبار آرش
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:111 -120
چکیده    مقدمه: رویکرد کیفی یکی از راه‌های استخراج الزامات سیستم از دیدگاه کاربران در مطالعه سیستم‌های اطلاعاتی است؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی الزامات عملکردی سیستم اطلاعات داروخانه از دیدگاه داروسازان با رویکرد کیفی انجام شد.روش: مطالعه حاضر از نوع کیفی به روش تحلیل محتوای مرسوم انجام شد. نمونه‌‌گیری به صورت هدفمند بود و 15 نفر از داروسازان شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی فارس انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند در سال 1395 جمع آوری شد. زمان جلسات مصاحبه بین 30 تا 40 دقیقه بود. داده‌ها هم‌زمان با جمع‌آوری بر اساس روش lundman و graneheim و با استفاده از نرم‌افزار maxqdaنسخه 10 تحلیل شدند. جهت اطمینان از صحت و استحکام یافته‌ها از چهار معیار guba و lincoln استفاده شد.نتایج: تحلیل مصاحبه‌ها منجر به ارائه 5 طبقه و 13 زیر طبقه شد. طبقات شامل قابلیت اصلاح و بازنگری دارو، گزارش‌دهی به روز و انعطاف‌پذیر، تعامل سیستم، یکپارچگی با سیستم پشتیبان تصمیم و دسترسی به اطلاعات بالینی بود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه، ارزیابی سیستم‌ها قبل از خرید و مقایسه آن با الزامات عملکردی مورد انتظار کاربران امری ضروری است. همچنین در صورت طراحی درون سازمانی این سیستم‌ها به کارگیری تحلیل‌گران ماهر در استخراج نیازمندی‌های کاربران و نیز آشنا با سازمان‌های بهداشتی، در تیم طراحی توصیه می‌شود.
کلیدواژه سیستم اطلاعات داروخانه، الزامات عملکردی، رویکرد کیفی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی, دانشکده پیراپزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved