>
Fa   |   Ar   |   En
   امکان‌سنجی برای استقرار پزشکی از راه دور: مطالعه مروری و ارائه پیشنهاد برای ایران  
   
نویسنده رفعتی حسین ,مولوی طالقانی یاسمین
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:507 -519
چکیده    مقدمه: پزشکی از راه دور به عنوان جزء لاینفک مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و مدیریت سیستم‌های اطلاعات بهداشتی و درمانی است؛ بنابراین این مطالعه با هدف مرور مطالعات در رابطه با اهداف و کاربردهای پزشکی از راه دور در کشورهای مختلف و ارائه پیشنهاد برای نظام سلامت ایران انجام شد.روش: این مطالعه مروری نظام‌مند، با بهره‌گیری از کلید‌واژه‌های فارسی »‌پزشکی از راه دور «، »سلامت الکترونیک «، »سلامت از راه دور «، »مراقبت سلامت «، »سسیستم «، »تکنولوژی و برنامه « و کلید واژه‌های انگلیسی tele medicine ، electronic health ، tele health ، health care ، system ، technology ، program ، tele medical در پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران در بازه زمانی سال 2000 تا 2017 انجام شد.نتایج: پس از اعمال معیارهای ورود و ارزیابی کیفیت مطالعات، تعداد 70 مقاله انتخاب شد. مبهم بودن زیر ساختار فناوری اطلاعات، مشکل فرهنگ‌سازی و آموزش، تغییرات سریع مدیران، ناتوانی در جذب نیروی متخصص و ماهر فناوری اطلاعات، نبودن ساز و کار مشخص برای تامین منابع مالی نظام سلامت الکترونیک و عدم تدوین استانداردهای فنی، به عنوان موانع عمده استقرار سلامت الکترونیک در کشور ایران شناخته شدند.نتیجه‌گیری: پزشکی از راه دور در صورتی در کشور ایران از فاز پایلوت خارج و وارد جریان اصلی پایدار می‌گردد که مقرون به صرفه باشد. پیشنهاد می‌شود، توجه کافی توسط متولیان نسبت به مسائلی چون تخصیص دادن بودجه کافی، آشنا نمودن مسئولین با الزامات زیر ساختی و ایجاد انگیزش و حس همکاری با استفاده از جلسات توجیهی و آموزشی انجام گردد.
کلیدواژه پزشکی از راه دور (تله مدیسین)، سلامت از راه دور، سلامت الکترونیک، فناوری اطلاعات
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت, گروه مدیریت و اقتصاد سلامت, ایران
پست الکترونیکی yasamin_molavi1987@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved