>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل موثر در پذیرش فناوری سلامت همراه مورد مطالعه: برنامه کاربردی مادران باردار  
   
نویسنده محمودی میمند محمد ,شایان علی ,حسینی معصومه
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:373 -383
چکیده    مقدمه: سلامت همراه به فعالیت‌های حوزه پزشکی و بهداشت عمومی گفته می‌شود که با دستگاه‌های هوشمند درحوزه‌های جمع‌آوری داده‌های بالینی سلامت، ارائه اطلاعات بهداشتی و درمانی پزشکان، محققان و بیماران، نظارت بر علائم حیاتی و ویزیت از راه دور انجام می‌شود. با توجه به این که هنوز در کشورمان به استفاده از این ابزار در دسترس و ارزان به منظور آموزش بهداشت توجه کافی نشده است، هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر در پذیرش فناوری سلامت همراه بود.روش: این پژوهش از نوع پیمایشی بود و جامعه آن نیز زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان‌‌های شهر کرج می‌باشند که به پرسشنامه طراحی شده پاسخ داده‌اند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t تک ‌نمونه‌ای) تحلیل شدند و از روش فریدمن برای رتبه‌بندی متغیرهای پژوهش استفاده ‌شد.نتایج: یافته‌های این پژوهش نشان داد که متغیر شرایط تسهیلات بیشترین تاثیر را بر پذیرش فناوری سلامت همراه دارد و متغیر‌های اثر اجتماعی، انتظار عملکرد‌، متغیر‌های انتظار تلاش و زمان انتظار، نگرش، کیفیت اطلاعات، اضطراب فناوری و متغیر‌های امنیت و محرمانگی داده، اعتماد و انگیزه لذت به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش باید با افزایش زیرساخت‌های مالی، سازمانی و فنی لازم برای استفاده از خدمات فناوری سلامت‌محور، شرایط تسهیلات آن افزایش یابد و در نتیجه به افزایش میزان پذیرش نزد افراد کمک شود. همچنین با ایجاد تغییرات در افکار، احساسات، نگرش‌ها، پذیرش فناوری جدید تسهیل شود.
کلیدواژه پذیرش فناوری، سلامت همراه، مادران باردار، پیمایش، برنامه‌های کاربردی
آدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران, دانشکده مدیریت, گروه مدیریت بازرگانی و Mba, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مدیریت و اقتصاد, گروه مدیریت فناوری اطلاعات, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب, دانشکده مدیریت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved