>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه اتصال اینترفرون ‌بتای طبیعی و جهش‌یافته (Mhuifn-Β 27-101) به پذیرندهIfnra به کمک داکینگ مولکولی  
   
نویسنده بلخی شریف ,حجتی زهره
منبع انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:411 -422
چکیده    مقدمه: اینترفرون بتا جزء گروه i اینترفرون‌ها می‌باشد. ایجاد جهش‌های r27t و v101f از جمله پژوهش‌های مهم صورت گرفته در جهت بهبود عملکرد، کاهش ایمونوژنیسیتی، افزایش بیان و افزایش نیمه عمر آن می‌باشد. در این تحقیق اثر جهش‌های r27t و v101f بر اتصال اینترفرون ‌بتا‌ نوترکیب به پذیرنده‌ ifnar به کمک داکینگ مولکولی مورد بررسی قرار گرفت.روش: این مطالعه به صورت بیوانفورماتیکی انجام شد. ساختارهای کریستالی مورد‌نیاز از بانک اطلاعاتی rcsb تهیه گردید. شبیه‌سازی جهش‌ r27t و v101fدر نرم‌افزار بر خط rosetta bakrub انجام گرفت. مقایسه دسترسی به حلال برای اسید‌آمینه‌ها در ساختارهای ایجاد شده، در سرور برخط asaview انجام گرفت. همچنین اثر جهش‌های ایجاد شده بر ساختار و پیچ خوردگی پروتئینی در سرور برخط hope و نرم‌افزار spdbv و داکینگ مولکولی بین huifn beta و ناحیه خارجی پذیرنده ifnar با استفاده از سرور برخط داکینگ پروتئینپروتئین cluspro2 انجام گرفت.نتایج: مقایسه مقادیر منفی‌ترین سطح انرژی اتصال( delta;gbind) حاصل از داکینگ مولکولی پروتئینپروتئین بین پذیرنده ifnar و لیگاندهایhuifn beta;، mhuifn beta;27، mhuifn beta;101 و mhuifn beta;27-101 تفاوت فاحشی را نشان ندادند و اختلاف معنی‌داری بین آن‌ها مشاهده نگردید (0/99
کلیدواژه اینترفرون بتا، داکینگ مولکولی، پذیرنده اینترفرون
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زیست‌شناسی ، بخش ژنتیک, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زیست‌شناسی ، بخش ژنتیک, ایران
پست الکترونیکی z.hojati@sci.ui.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved