>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی مخاطرات اثرگذار بر توسعۀ کارآفرینی گردشگری پایدارِ شهرستان کوهرنگ با استفاده از تحلیل مقایسۀ کیفی مجموعۀ فازی  
   
نویسنده نظری حمید ,صیدایی اسکندر
منبع مديريت مخاطرات محيطي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:97 -111
چکیده    صنعت گردشگری از اجزای مختلفی مانند گردشگر، جامعۀ میزبان، شرکت‌های تجاری و محیط تشکیل شده است؛ از این‌رو عوامل مختلفی ممکن است یک یا چند بخش از کارآفرینی گردشگری را تهدید کنند و بر عملکرد کل این صنعت اثرگذار باشند. تحقیق حاضر با هدف واکاوی و شناخت مخاطرات اثرگذار بر توسعۀ کارآفرینی گردشگری پایدار انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش، علی– پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق، گردشگران مراجعه‌کننده به جاذبه‌های گردشگری شهرستان کوهرنگ است. با استفاده از نرم‌افزار sample power 244 نفر به‌عنوان نمونۀ متناسب با هدف تحقیق انتخاب شدند و به روش تصادفی در مکان‌های گردشگری شهرستان کوهرنگ سوال‌هایی از آنان پرسیده شد. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه‌وتحلیل از تحلیل مقایسه‌ای کیفی مجموعۀ فازی استفاده شد. نتایج نشان داد که مخاطرات مختلفی بر توسعۀ کارآفرینی گردشگری پایدار تاثیرگذار است. نوع و نحوۀ تاثیر هر کدام از آنها متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که مخاطرات محیطی تاثیر بیشتری نسبت به مخاطرات و تهدیدهای اجتماعیفرهنگی، ساختاریکارکردی و ایمنی امنیتی دارد و تنها در 4 مورد از 12 مورد مسیرهای حمایت‌کنندۀ توسعۀ کارآفرینی گردشگری حضور دارد. این بدین معناست که با شناخت بهتر و به‌کار بستن تمهیدات لازم برای مدیریت مخاطرات ذکرشده، می‌توان آیندۀ روشن‌تری را برای کارآفرینی گردشگری تصور کرد. شناخت دقیق و پیش‌بینی لازم برای مدیریت مخاطرات و کنترل آسیب آن، از ضروریات صنعت گردشگری است که باید توجه جدی به آن صورت پذیرد.
کلیدواژه تحلیل مقایسۀ کیفی، شهرستان کوهرنگ، کارآفرینی گردشگری، مخاطرات ایمنی-امنیتی، مخاطرات محیطی
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکدۀ جغرافیا و علوم برنامه‌ریزی, گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکدۀ جغرافیا, گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی, ایران
پست الکترونیکی s.seidiy@geo.ui.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved