>
Fa   |   Ar   |   En
   رادیوی محلی و مخاطرات طبیعی (بررسی عملکرد رادیو خوزستان در پوشش رسانه‌ای سیل نوروز 1398)  
   
نویسنده نوری ممرآبادی علی ,میرزایی احمد ,براتی طیبه
منبع مديريت مخاطرات محيطي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:221 -237
چکیده    رادیو به‌واسطۀ امکان دسترسی ساده، راحت و همگانی از کاربردی‌ترین رسانه‌های ارتباطی در شرایط بحران است. رادیوهای محلی، به‌دلیل رویارویی مستقیم‌ با بحران، دسترسی زیاد و آسان به منابع موثق، انحصار خبرها و اطلاعات کمیاب و به لحظه، قدرت تاثیرگذاری بیشتری داشته و نیز در مقابله با مخاطرات، منابع شهروندی بیشتری در اختیار دارند و می‌توانند در کنترل و مدیریت بحران، به مسئولان ذی‌ربط کمک کند. در روزهای آغازین نوروز سال 1398 دو سامانۀ بارشی به فاصلۀ یک هفته استان‌های غربی و جنوب غربی کشور را تحت شعاع بحران سیل قرار دادند. با توجه به اینکه در بارندگی‌های سامانۀ اول، سطح آب در سدهای مسیر رودخانه‌های کرخه، دز و کارون بالا آمده و استان لرستان را درگیر سیل کرده بود، با پیش‌بینی موج دوم بارندگی‌ها، بیشترین نگرانی دربارۀ استان خوزستان به وجود آمد، زیرا احتمال سرریز شدن آب، طغیان رودخانه‌ها، غرقاب شدن دشت خوزستان و... زیاد بود. با این پیش‌بینی عملاً استان خوزستان وارد مرحلۀ پیش از بحران شد که با شروع این موج بارشی، این استان درگیر بحران شده و وضعیت فوق‌العاده در آنجا اعلام شد. از همین رو نحوۀ مدیریت و پوشش رسانه‌ای بحران، در رادیوی محلی (رادیو خوزستان) به‌عنوان یکی از رسانه‌های موثر در طول بحران، در دامنۀ زمانی 4 فروردین تا 21 فروردین با روش تحلیل محتوای کیفی با رویکردی تحلیلیتوصیفی بررسی شد. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی است و نتایج نشان می‌دهد که رادیو خوزستان در ایام بحران در سه مرحلۀ هدف این مقاله برنامه‌سازی داشته است. در مرحلۀ قبل از بحران، به مقولاتی همچون «اطلاع‌رسانی و آموزش» و «اختصاص بخش‌های ویژه» توجه کرده و شایسته بود به مقولاتی همچون «ارتباط با سایر مراکزی که دچار این بحران شده‌اند و تجربیاتی در این زمینه دارند»، «توجه به همه مناطق مبتلا در استان»، «آموزش نحوۀ دسترسی به رادیو در زمان بحران» توجه بیشتری می‌کرد. در مرحلۀ «حین بحران» زیر مقولات «توجه به ایام خاص»، «سرعت برقراری و نوع ارتباط»، «اطلاع‌رسانی سریع»، «رعایت اصل صداقت»، «تعاملات رسانه‌ای»، «مبارزه با شایعات» پرداخت مناسبی شده بود و شایسته بود زیرمقولۀ «توجه به میراث فرهنگی» نیز مورد توجه قرار می‌گرفت و در مرحلۀ «بعد از بحران» این رادیو در پرداخت به زیرمقولات «تقویت همبستگی»، «نحوه مواجه سازمان‌های مسئول»، «بازگرداندن سلامت روانی» و «اطلاع‌رسانی برای کاهش آلام» رویکرد مناسبی داشته است.
کلیدواژه خوزستان، رادیوی محلی، سیل، مخاطرات طبیعی
آدرس , ایران, , ایران, , ایران
پست الکترونیکی barati1392@gmail.com
 
   Local radio and natural disaster (Investigation of Khuzestan Radio Performance in Media Coverage of Nowruz 98 Flood)  
   
Authors mirzaei ahmad ,noori momrabadi ali ,barati tayebe
Abstract    Radio is one of the most practical communication media in crisis situations. Local radio, due to direct confrontation with the crisis, has high and easy access to reliable sources, monopoly of news and rare and the momentary information. It also has more citizen resources in dealing with hazards and can help to control and manage the crisis. In the early days of Nowruz 1398, two rainfall systems within a week spanned the country’s western and southwestern provinces. Given that during the first system rains, the water level in the dams of Karkheh, Dez and Karoon rivers was flooded and flooded Lorestan province, with the second wave of precipitation prediction, the most concern for the Khuzestan province was created. Because there was a high probability of water overflow, rivers flooding, flooding of Khuzestan plain and so on. With this forecast, Khuzestan province entered the precrisis phase, when the onset of this rainstorm brought the province into crisis and declared a state of emergency. Therefore, how the crisis media management and coverage, on local radio (Khuzestan Radio) as one of the effective media during the crisis, was studied from 4 April to 21 April by qualitative content analysis method with the analyticaldescriptive approach. The results indicate that Khuzestan Radio has been programmed in three stages of this article during the crisis. In the precrisis phase, it focused on issues such as "information and education" and "specialty allocation" and it was appropriate to "deal with other centers that have experienced this crisis and have experience in the field", "Attention to all areas of the province", "Training on how to access radio in times of crisis". In the "during the crisis" phase, the following categories of "attention to particular times", "speed of communication and type of communication", "prompt information", "observance of the principle of honesty", "media interactions", "fight against rumors" were appropriately compensated. It was also worthy of attention under the heading of "attention to cultural heritage" and in the "postcrisis" phase of this radio in paying attention to the subcategories of "strengthening solidarity", "how to deal with responsible organizations", "restoring mental health" And "Information to Reduce Alarms" has taken a good approach.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved