>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و اولویت‌بندی شاخص های اساسی در اثربخشی مدیریت سبد پروژه با هدف کاهش مخاطرات محیطی در پروژه‌های صنعت ساخت ایران  
   
نویسنده یزدانی نیما ,گلابچی محمود
منبع مديريت مخاطرات محيطي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:341 -359
چکیده    صنعت ساخت تاثیر زیادی بر محیط زیست دارد. فرایندهای احداث پروژه‌های صنعت ساخت‌و‌ساز از مهم‌ترین عوامل انسانی اثرگذار بر محیط زیست است. پژوهش حاضر به بررسی شاخص‌های مهم در اثربخشی مدیریت سبد پروژه به‌عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات محیطی در پروژه‌های صنعت ساخت می‌پردازد. مدیریت سبد پروژه(ppm)  در بسیاری از سازمان‌ها به‌عنوان یک رویکرد، برای هماهنگی سبدی از پروژه‌ها یا برنامه‌ها به‌منظوردستیابی به اهداف سازمان خاص استفاده می‌شود. اثربخش بودن مدیریت سبد پروژه در سازمان‌ها اهمیت زیادی دارد و بی‌توجهی به آن، ممکن است به مخاطرات محیطی گسترده‌ای منجر شود. عوامل متعددی در اثربخشی مدیریت سبد پروژه موثرند که تمرکز این پژوهش بر شناسایی مهم‌ترین این عوامل است. در این پژوهش با رویکردی کیفی و کمی (آمیخته) به بررسی شاخص‌های موثر در مدیریت سبد پروژه در صنعت ساخت با هدف کاهش مخاطرات محیطی پرداخته شده است. طی بررسی و تحلیل‌های انجام‌گرفته به کمک روش فراترکیب و مصاحبه با خبرگان، 37 شاخص مهم در اثربخشی مدیریت سبد پروژه در هفت گروه شناسایی شد و سپس به کمک پرسشنامه و تحلیل داده‌های پاسخ نمونه 159 نفری از جامعۀ آماری تحقیق از طریق روش تحلیل عاملی تاییدی مشخص شد که سه گروه شاخص‌ راهبردی، عملیاتی و ساختار سازمانی از مهم‌ترین شاخص‌ها هستند. سازمان‌ها می‌توانند بستر خود را به‌منظور استفادۀ هر چه موثرتر از مدیریت سبد پروژه، با هدف کاهش مخاطرات زیستی در حین اجرای پروژه‌های صنعت ساخت بهبود بخشند.
کلیدواژه پروژه، شاخص‌های کلیدی، صنعت ساخت، مخاطرات محیطی، مدیریت سبد پروژه
آدرس دانشگاه تهران, دانشکدۀ هنرهای زیبا, ایران, دانشگاه تهران, دانشکدۀ هنرهای زیبا, ایران
پست الکترونیکی golabchi@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved