>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین ویژگی‌ها و ابعاد تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های تولیدیِ مواجه با مخاطرات و چالش‌ها  
   
نویسنده محمدی شهرودی حامد ,رحیم نیا فریبرز ,ملک زاده غلامرضا ,خوراکیان علیرضا
منبع مديريت مخاطرات محيطي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:111 -126
چکیده    پژوهش حاضر، ویژگی‌هایی را معرفی کرده است که سازمان‌ها بتوانند از آن طریق، خود را برای موقعیت‌های چالشی و مخاطرات آماده کنند. این پژوهش از نوع تفسیری و رویکرد آن کیفی و راهبرد آن، رویکرد داده‌بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهرشوندۀ گلیزری است. جامعۀ تحت مطالعه، شرکت‌های تولیدی فعال در صنعت ساختمانِ استان مازندران بودند. در این زمینه، با مدیران مجرب و خبره که فرآیندهای تاب‌آوری را ادراک کرده بودند و دربارۀ آن، آگاهی لازم و کافی داشتند، مصاحبه‌های عمیقی صورت گرفت. نتایجِ حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها و کدگذاری در دو مرحلۀ کدگذاری حقیقی و نظری نشان داد که ابعاد تاب‌آوری شامل ضربه‌گیری، سازگاری با تغییر، بقای سازمان در مخاطرات، حفظ موقعیت قابل قبول در بحران، رهبری بازار هنگام بحران، تجربۀ رشد، توان مالی مناسب هنگام بحران، توانایی بازیابی بهتر، افزایش تنوع تولیدی هنگام تهدیدهای محیطی، رضایت ذی‌نفعان هنگام بحران، پویایی سازمان، مثبت‌اندیشی و اعتبار و شهرت برند بود. در مجموع با توجه به ابعاد تاب‌آوری سازمانی در این پژوهشِ بومی، تاب‌آوری سازمانی دارای ویژگی‌هایی است که مدیران صنعت را تشویق می‌کند برای مقابله با مخاطرات محیطی و چالش‌های بیرونی و درونی، به این شاخص‌ها دست پیدا کنند. بنابراین مدیران باید برای هرچه بهتر شدن وضعیت سازمان هنگام بحران‌ها، به این ویژگی‌ها اهمیت دهند و برای دستیابی به آنها تلاش کنند.
کلیدواژه ابعاد تاب‌آوری، تاب‌آوری، تاب‌آوری سازمانی، رویکرد ظاهرشونده
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی, گروه مدیریت, ایران
پست الکترونیکی a.khorakian@um.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved