>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی واکنش‌های پایداری سیستم‌های روستایی به مخاطرات خشکسالی با رویکرد تشدید فرایندهای بادی (روستاهای منطقۀ کاشان وآران و بیدگل)  
   
نویسنده ایمانی بهرام ,رحیمی هرآبادی سعید ,مجیدی راد ندا
منبع مديريت مخاطرات محيطي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:85 -109
چکیده    یکی از راهبردهای پایدارسازی محیط، ارزیابی محیط‌های انسانی آسیب‌پذیر در برابر انواع مخاطرات محیطی است. در این تحقیق به‌منظور بررسی حد تاثیر خشکسالی‌های اقلیمی بر تشدید جابه‌جایی تپه‌های ماسه‌ای در بند ریگ کاشان ابتدا با استفاده از شاخص‌های خشکسالی (spi ،pnpi، ria و z score) به پایش خشکسالی منطقه در یک دورۀ 30 ساله پرداخته شد و در مرحلۀ بعد با بررسی میزان ارتباط آن با فراوانی توفان‌های ماسه از طریق تحلیل‌های آماری مشخص شد که همبستگی مثبتی بین وقوع خشکسالی‌های اقلیمی و مخاطرات ماسه‌های روان دیده می‌شود. در انتها به‌منظور ارزیابی پایداری سیستم‌های روستایی، واکنش‌های این مناطق در سطوح تعادل، آستانه‌های بحران، مخاطرات و بلایا در برابر توفان‌های ماسه‌ای حاصل از خشکسالی بررسی شد. نتایج مطالعه به کمک نقشۀ خطرپذیری هجوم توفان‌های ماسه‌ای، بیانگر سطوح مخاطرات در سیستم‌های روستایی منطقۀ تحقیق است (روستاهای آران و بیدگل در سطح مخاطرات و کاشان و ابوزیدآباد در سطح تعادل و آستانۀ بحران)؛ بنابراین می‌توان گفت این نتایج بهره‌گیری از دانش بومی به‌منظور رفتارشناسی تپه‌های ماسه‌ای و خشکسالی‌های شدید در برخی سال‌ها را آشکار کرده است.
کلیدواژه بند ریگ کاشان، پایداری روستاها، تپه‌های ماسه‌ای، خشکسالی اقلیمی، مخاطرات ماسه‌های روان، واکنش‌های سیستم‌های روستایی
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
پست الکترونیکی nedamajidirad@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved