>
Fa   |   Ar   |   En
   به‌کارگیری زنجیرۀ مارکوف و تقریب سمبلیک (Sax) به‌منظور بررسی احتمال خشکسالی در حوزۀ کشاورزی (مطالعۀ موردی: منطقۀ شرقی اصفهان)  
   
نویسنده جویباری مقدم یاسر ,رستمی سید قاسم
منبع مديريت مخاطرات محيطي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:295 -311
چکیده    خشکسالی از مهم‌ترین مخاطرات طبیعی موثر در بخش‌های مختلف زیست‌محیطی است که فراوانی آن در مناطق خشک و نیمه‌خشک بسیار زیاد است. پایش و پیش‌بینی شدت خشکسالی می‌تواند در مدیریت مخاطرات ناشی از این پدیده حائز اهمیت باشد. برای پیش‌بینی خشکسالی، رویکردهای گوناگونی وجود دارد، از جمله به‌کارگیری شاخص‌های خشکسالی براساس داده‌های سنجش از دوری که از این میان می‌توان به شاخص بارش استانداردشده و شاخص‌های مشتق از پوشش گیاهی و دمای سطح زمین اشاره کرد. در این مقاله براساس داده‌های دمای سطح زمین، پوشش گیاهی و بارش به‌دست‌آمده از تصاویر ماهواره‌ای مادیس و trmm سری زمانی مربوط به شاخص‌های خشکسالی tvx، vci و spi در دورۀ زمانی زمستان 2000 تا تابستان 2015 برای اقلیم شرقی استان اصفهان طراحی شدند. براساس این سری‌های زمانی و تلفیق دو روش تقریب سمبلیک (sax) و زنجیرۀ مارکوف، احتمال وقوع شدت خشکسالی برای پاییز 2015 پیش‌بینی شد. برای این منظور ابتدا با به‌کارگیری روش تقریب سمبلیک سری‌های زمانی هر شاخص به مجموعه‌ای از داده‌های کیفی در پنج وضعیت مختلف مرتبط با میزان خشکسالی تبدیل شدند و سپس با به‌کارگیری روش زنجیرۀ مارکوف و داده‌های مرحلۀ قبل، ماتریس احتمالاتی برای وضعیت در حالت پیش‌بینی هر شاخص به‌دست آمد. با ادغام این ماتریس‌ها و وضعیت خشکسالی در تابستان 2015 برای هر شاخص، یک مدل احتمالاتی برای خشکسالی در پاییز 2015 پیش‌بینی شد. تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها نشان از همبستگی قوی در حدود 90 درصد بین مدل‌های احتمالاتی است و همچنین مدل نهایی به‌دست‌آمده با واقعیت دارای تطابق است که نشان می‌دهد روش پیشنهادی روشی قابل قبول و دارای صحت است.
کلیدواژه اصفهان، خشکسالی، روش تقریب سمبلیک، زنجیرۀ مارکوف
آدرس دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی, گروه مهندسی نقشه‌برداری, ایران, دانشگاه بجنورد, دانشکدۀ فنی و مهندسی, گروه مهندسی نقشه‌برداری, ایران
پست الکترونیکی gh.rostami@ub.ac.ir
 
   Fusion of Markov Chain and SAX Method for Drought Probability Analysis (Case Study: Eastern District of Isfahan, Iran)  
   
Authors Rostami Seyyed Qasem ,Jouybari Moghaddam Yaser
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved