>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی میزان و چگونگی آگاهی مدیران رسانه‌ها از زلزله و مدیریت آن  
   
نویسنده پارسی‌زاده فرخ ,پیشنمازی پروانه ,نصراللّهی اکبر
منبع مديريت مخاطرات محيطي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:175 -191
چکیده    رسانه‌ها به‌عنوان بخشی اطلاع‌رسان و آگاهی‌بخش، در ارتباط با مخاطبان و افکار عمومی می‌توانند نقشی اثرگذار در کنترل مخاطرات و مدیریت بحران ایفا کنند. چگونگی انتشار این اطلاعات و اخبار به همان ترتیب که در تصمیم‌گیری‌ها و واکنش‌های مدیریتی، امدادرسانی و ایجاد آرامش و ثبات موثرند، توانایی ایجاد شایعات، ترس، خشونت و بی‌نظمی را نیز دارند. از این‌رو مدیران بحران و اصحاب رسانه‌ در چنین شرایطی باید توان تحلیل و تطابق آدمیان با اطلاعات پیرامونی آنها را داشته باشند.این پژوهش با هدف ارزیابی میزان آگاهی مدیران رسانه‌ها از زلزله و تبیین نقش آنها در مدیریت بحران این مخاطرۀ طبیعی و نیز افزایش ضریب ایمنی سازمان‌های رسانه‌ای کشور در برابر زلزله از طریق تقویت آگاهی مدیران و توانمندسازی آنها برای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های افزایش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله انجام گرفت. حساس‌سازی مدیران رسانه‌ها برای اتخاذ رویکردها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی رسانه‌ای در مواجهه با زلزله از دیگر اهداف این پژوهش بود.بدین منظور جامعۀ آماری شامل 46 رسانه اعم از رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری و نیز خبرگزاری‌ها از طریق تمام‌شماری تعیین و پرسشنامه‌ای طراحی شد که با روش مصاحبۀ عمیق با مدیران رسانه‌ها انجام گرفت. تحلیل یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss مبین آن است که: رسانه‌ها به‌عنوان بخشی اطلاع‌رسان و آگاهی‌بخش، در ارتباط با مخاطبان و افکار عمومی می‌توانند نقشی اثرگذار در کنترل مخاطرات و مدیریت بحران ایفا کنند. چگونگی انتشار این اطلاعات و اخبار به همان ترتیب که در تصمیم‌گیری‌ها و واکنش‌های مدیریتی، امدادرسانی و ایجاد آرامش و ثبات موثرند، توانایی ایجاد شایعات، ترس، خشونت و بی‌نظمی را نیز دارند. از این‌رو مدیران بحران و اصحاب رسانه‌ در چنین شرایطی باید توان تحلیل و تطابق آدمیان با اطلاعات پیرامونی آنها را داشته باشند.این پژوهش با هدف ارزیابی میزان آگاهی مدیران رسانه‌ها از زلزله و تبیین نقش آنها در مدیریت بحران این مخاطرۀ طبیعی و نیز افزایش ضریب ایمنی سازمان‌های رسانه‌ای کشور در برابر زلزله از طریق تقویت آگاهی مدیران و توانمندسازی آنها برای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های افزایش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله انجام گرفت. حساس‌سازی مدیران رسانه‌ها برای اتخاذ رویکردها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی رسانه‌ای در مواجهه با زلزله از دیگر اهداف این پژوهش بود.بدین منظور جامعۀ آماری شامل 46 رسانه اعم از رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری و نیز خبرگزاری‌ها از طریق تمام‌شماری تعیین و پرسشنامه‌ای طراحی شد که با روش مصاحبۀ عمیق با مدیران رسانه‌ها انجام گرفت. تحلیل یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss مبین آن است که: 1. میزان آگاهی مدیران رسانه‌های بررسی‌شده از پدیدۀ زلزله، مطلوب است و آنان نحوۀ مواجهۀ صحیح با زلزله را می‌دانند؛ 2. میزان آگاهی مدیران رسانه‌های بررسی‌شده از مدیریت بحران، قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آن کم است؛  3. با اینکه اکثر مدیران رسانه‌های بررسی‌شده وقوع یک زلزلۀ بزرگ را تجربه کرده‌اند یا در پوشش خبری آن نقش داشته‌اند، به مدیریت و کنترل پیامدهای سوء ناشی از زلزله توسط رسانه‌ها باور ندارند؛ 4. ساختمان اکثر رسانه‌های بررسی‌شده در برابر زلزله، ناایمن است و مقاوم‌سازی نشده‌اند. همچنین مهم‌ترین چالش مدیران رسانه‌های بررسی‌شده در اقدام نکردن به مقاوم‌سازی ساختمان رسانه، موانع حقوقی، مالکیتی و نیز مسائل مالی است. 5. بیشتر مدیران رسانه‌ها به موضوع مقاوم‌سازی غیرسازه‌ای در فرایند مدیریتی خود توجه نداشته‌اند. 6. بیشتر مدیران رسانه‌ها، اقدامات عملی و موثری را در زمینۀ آمادگی کارکنان خود برای مواجهه با زلزله انجام نداده‌اند.
کلیدواژه زلزله، سازمان رسانه‌ای، مخاطرۀ طبیعی، مدیر رسانه، مدیریت بحران
آدرس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران
پست الکترونیکی akbar.nasrollahi@gmail.com
 
   Evaluation of Media Managers Awareness on Earthquakes and their Management  
   
Authors Nasrollahi Akbar ,Parsizadeh Farrokh ,Pishnamazi Parvaneh
Abstract    Media have an important and decisive role when an earthquake disaster happens due to the nature of news distribution. Because of this, they have influences on risk management and national security to identify people’s need, in attraction of communities’ donations and cooperation in order to provide rapid and accurate information, prevent rumors, social problems and disorganizations. In fact, messages of media, in addition to their informative role on audiences, play a decisive role on quality of risk management process, reduce disaster effects and prevent other potential and secondary disasters caused by earthquakes. On the other hand, media plays an active and effective role in risk management process. First, it depends on the reliability of media organization and knowledge of their managers during an earthquake disaster. So, it is required to pay more attention to awareness, prioritization, and operational capabilities of media managers which have an undeniable impact on the optimal role of media.Materials and methods: In this study we focus on evaluating knowledge level of media managers of earthquakes phenomena and its consequences. It is based on social communication theories, mass media and principles of management science, as well as risk management, organization, new structure and decree in the country by drawing probable threats, and explaining the role of media managers and media messages.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved