>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی آثار سموم شیمیایی کشاورزی بر محیط زیست روستاها (مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان زرین‌دشت)  
   
نویسنده برقی حمید ,حسنی‌نژاد آسیه ,شایان محسن
منبع مديريت مخاطرات محيطي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:247 -262
چکیده    حفاظت از محیط زیست و منابع آن، یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار است. افزایش مصرف مواد شیمیایی و ناآگاهی کشاورزان در استفاده از این مواد، موجب ناسالم شدن محصولات کشاورزی و آلودگی محیط زیست روستا شده است. هدف این مقاله از یک‌‌سو، بررسی آثار تخریبی ناشی از کاربرد سموم شیمیایی در کشاورزی و از سوی دیگر، معرفی راهکار برای بهبود محیط زیست روستاهای شهرستان زرین‌دشت است. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل 19622=nکشاورز ساکن 15 روستای شهرستان زرین‌دشت است‌. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار spss و روش‌های آماری مانند همبستگی پیرسون و همچنین از رویکرد آماری مدلسازی معادلات ساختاری (sem) و نرم‌افزار warp pls 4 به‌منظور اجرای ساختار مدل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین اثرگذاری سموم شیمیایی و آلودگی‌های محیط زیست، براساس ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 99 درصد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین برپایه نتایج معادلات ساختاری، سموم شیمیایی سبب آلودگی‌های زیست‌محیطی شده است. در این زمینه متغیر ترویج، بر استفاده صحیح از سموم اثرگذار است و متخصصان کشاورزی تاثیر معناداری بر ریسک‌گریزی کشاورزان در استفاده از سموم شیمیایی دارند. همچنین فرضیه تاثیرگذاری واردات خارجی سموم بر خطرهای اقتصادی تایید شد؛ زیرا اغلب سموم شیمیایی به کشور وارد می‌شوند و ارز خارجی آنها از دیگر زمینه‌های سودمند خارج می‌شود. این موضوع نه‌تنها برای کشاورزان، بلکه برای تمام افراد جامعه گران و پر‌هزینه است؛ بنابراین واردات سموم بر خطرهای اقتصادی تاثیر‌گذار است.
کلیدواژه روستاهای زرین‌دشت، سموم کشاورزی، محیط زیست، ‌معادلات ساختاری(Pls)، نهاده‌ها
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved