>
Fa   |   Ar   |   En
   اجرای سیستم‌های مدیریت کیفیت جامع در راستای کاهش آسیب‌پذیری صنعت بانکداری  
   
نویسنده مقیمی مصطفی ,خطیبی سید امیرمحمد ,عبدالشاه محمد
منبع مديريت مخاطرات محيطي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:33 -46
چکیده    افزایش کیفیت محصول و خدمات با کاهش آسیب‌پذیری و هزینه‌ها رابطۀ مستقیم دارد. به همین دلیل، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مدیریت سازمان‌ها بیشتر بر مدیریت جامع (tm) متمرکز شده‌ است، نمی‌توان تاثیر مدیریت کیفیت جامع (tqm) را در بقای سازمان‌ها نادیده گرفت. هدف این مطالعه شناسایی و بررسی موانع اجرای tqm در صنعت بانکداری در راستای کاهش آسیب‌پذیری در این صنعت است. به این منظور، بانک تجارت که از گسترده‌ترین بانک‌های خصوصی ایران است، با بیش از 2400 شعبۀ فعال، به‌عنوان نمونۀ این مطالعه انتخاب شد. جامعۀ هدف این مطالعه 47 شعبه بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 42 نمونه در نظر گرفته شد که 62 نفر از مدیران و سرپرستان شعب استان قزوین را در بر می‌گیرد. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ عمومی (اطلاعات فردی) و پرسشنامۀ اختصاصی (شامل پنج مولفۀ اصلی ویژگی‌های فرهنگی ‌و‌ کارمندان، ویژگی‌های زیرساختی، ویژگی‌های مدیران، ویژگی‌های رقابت‌پذیری و ویژگی‌های سازمانی) بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم­افزار excel و نرم‌افزار آماری spss.16 استفاده شد. مولفه‌های تاثیرگذار بر استقرار ناموفق tqm و اثرگذاری این مولفه‌ها و شاخص‌های آنها، سنجش و رتبه‌بندی شده و نتایج حاصل‌ تحلیل شد و به‌ترتیب ابعاد سازمانی، زیرساختی، فرهنگی ‌و ‌کارمندان و مدیران بیشترین تاثیر را بر اجرای ناموفق tqm داشتند. با توجه به تاثیر مستقیم اجرای موفق tqm بر افزایش کیفیت و تاثیر مستقیم افزایش کیفیت بر کاهش آسیب‌ها، کیفیت نه‌تنها به‌عنوان مقصد، بلکه باید به‌منزلۀ سفری بدون مخاطره تلقی شود. با کنترل موانع اجرای موفق tqm، می‌توان آسیب‌پذیری این صنعت را به‌منظور کنترل هزینه، رشد و بهبود مستمر کاهش داد.
کلیدواژه بهبود مستمر ,صنعت بانکداری ,کاهش آسیب‌پذیری ,مدیریت کیفیت جامع(Tqm) ,هزینه
آدرس دانشگاه سمنان, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه سمنان, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی صنایع, ایران
پست الکترونیکی m.abdolshah@semnaniau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved