>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک  
   
نویسنده سعیده صادقی راد ,محمد حاتمی ,جعفر حسنی
منبع توانمندسازي كودكان استثنايي - 1395 - دوره : 7 - شماره : 18 - صفحه:53 -67
چکیده    هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش مهارت های ارتباطی در نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک، طراحی شده است. روش: نخست به مدارس راهنمایی دخترانه استان البرز که دردسترس بوده، مراجعه نموده و در مقطع راهنمایی (محدوده سنی 12 تا 15 سال)، پرسشنامه اختلال سلوک اجرا شد. پس از این که افراد دارای نمرات بالا در پرسشنامه اختلال سلوک (افرادی که پس از محاسبه ی نمرات تمام مقیاس ها و رسم نیمرخ cbcl، قله ی نیمرخ شان در طیف بالینی قرار گرفت)، از بین مجموع 90 شرکت کننده انتخاب گشت و تحت مصاحبه ساختار یافته براساس dsm_iv_tr قرار گرفتند، درنهایت 30 نفر که ملاک های ورود به مطالعه را تامین کردند، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. سپس این 30 نفر به طور تصادفی به دو گروه پانزده تایی آزمایش و کنترل تقسیم گشته و هر دو گروه به نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان (cerq) پاسخ دادند. گروه آزمایش، آموزش مهارت های ارتباطی را به شکل گروهی دریافت نموده و گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. مداخلات آزمایشی طی 10 جلسه برای گروه آزمایش به اجرا درآمد. در پایان جلسه دهم، مجدداً هر 30 شرکت کننده به پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان مرحله نخست، پاسخ دادند. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که در سطح معناداری 5% خطا، آموزش مهارت های ارتباطی در نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک، تغییرات محسوسی در زمینه ی بهبود راهبردهای سازش نایافته نظم جویی شناختی هیجان و یا افزایش راهبردهای سازش یافته نظم جویی شناختی هیجان ایجاد نمی کند.
کلیدواژه اختلال سلوک ,مهارت های ارتباطی ,نظم جویی شناختی هیجان ,نوجوان
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه روان شناسی بالینی, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه روان شناسی بالینی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved