>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سرسختی روان‌شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری  
   
نویسنده کاظمی نواب ,حسینیان سیمین ,رسول‌زاده وحید
منبع توانمندسازي كودكان استثنايي - 1398 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:125 -138
چکیده    هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سرسختی روان‌شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش، از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل 90 نفر از مادران دارای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص شهرستان طارم در سال تحصیلی 98-1397 بود. تعداد 20 نفر از مادران به‌عنوان نمونه پژوهش از طریق نمونه‌گیری در دسترس از مرکز اختلال یادگیری رشد انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10) و گروه کترل (10) جایگزین شدند. گروه آزمایش در هشت جلسه آموزش (هفته‌ای یک جلسه، هر جلسه 120 دقیقه) شرکت کردند؛ در حالی‌که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ سرسختی اهواز (ahi) و مقیاس سبک پاسخ‌های نشخواری (rrs) استفاده شد و سپس بسته آموزشی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (mtci) اجرا گردید. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس مکرر و نرم‌افزار 25spss- تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ذهن‌آگاهی به افزایش معنادار سرسختی روان‌شناختی و مولفه‌های آن (0.05≥p) و کاهش نشخوار فکری مادران دارای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه منجر شده است (0.05≥p). با توجه به یافته‌های پژوهش، استفاده از آموزش ذهن‌آگاهی در جهت ارتقاء سرسختی روان‌شناختی و کاهش نشخوار فکری مادران دارای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص با هدف ایمن‌سازی روانی آن‌ها پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه آموزش ذهن‌آگاهی ,سرسختی روان‌شناختی ,اختلال یادگیری خاص ,نشخوار فکری
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه الزهرا, دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی, گروه مشاوره, ایران, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved