>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش فرزندپروری براساس تئوری انتخاب بر رابطه والد- کودک و نشانه‌های بالینی اختلال نافرمانی مقابله‌ای  
   
نویسنده اسمعیل‌زاده زهره
منبع توانمندسازي كودكان استثنايي - 1398 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:97 -108
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروری ‌براساس تئوری انتخاب بر رابطه والد- کودک و نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های شبه آزمایشی با مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون پیگیری بود. تعداد 26 نفر از والدین دانش آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای مراجعه‌کننده به مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره اردیبهشت با استفاده از روش نمونه‌گیری گزینش در دسترس، به‌عنوان نمونه اصلی پژوهش انتخاب شدند و سپس به‌طور تصادفی در دو گروه مساوی 13 قرار گرفتند. گروه آزمایشی در برنامه آموزش مهارت‌های فرزندپروری شرکت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌های ارتباط والد- فرزند پیانتا ((pcrs، علائم مرضی کودکان (csi-4) و وارسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بود. به‌منظور تحلیل داده ها، از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد، آموزش فرزندپروری ‌براساس تئوری انتخاب منجر به بهبود رابطه والد- کودک و کاهش نشانه‌های بالینی اختلال نافرمانی مقابله‌ای (در مولفه‌های ضدیت و بیش‌جنبشی) شد و بر مولفه‌های دقت و اختلال ترکیبی تاثیر معنادار نداشته است (p≤0.01). آموزش مهارت‌های والدینی مبتنی بر تئوری انتخاب می‌تواند منجر به تقویت رابطه والد- کودک و کاهش مشکلات رفتاری کودکان گردد.
کلیدواژه اختلال نافرمانی مقابله‌ای ,تئوری انتخاب ,رابطه والد-کودک، فرزندپروری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, گروه آموزش ابتدایی, ایران
پست الکترونیکی zohrehesmaelzade@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved